Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Så hanterar vi pandemin

Sedan i somras är Michaela Swartling beredskapssamordnare i Älvkarleby kommun. Hon leder bl a kommunstyrelsens hantering av pandemin.

Bild på beredskapssamordnare Michaela Swartling

Michaela kommer ursprungligen från Stockholm men är Gävlebo sedan ungefär ett halvår. Hon ansvarar för frågor som rör krisberedskap och civilt försvar. En av Michaelas uppgifter är att leda arbetet i kommunstyrelsens stab. Hittills har hanteringen av pandemin tagit det mesta av hennes tid.

”Som stabschef har jag löpande avstämningar med verksamheterna. De hjälper mig skapa en bild av läget,” berättar Michaela. Utifrån lägesbilden föreslår hon åtgärder som presenteras för ledningsgruppen ISF (Inriktnings- och samordningsfunktionen). Kommundirektören är ordförande för ISF där även förvaltningscheferna och stabschefen ingår. De fattar alla beslut om inriktning för den fortsatta hanteringen.

Pandemi och andra störningar

När en händelse i omvärlden avviker från det normala och kräver skyndsamma insatser av kommunen måste vi anpassa vårt sätt att arbeta. I kommunens plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar finns fyra nivåer av störningar:

  • normal verksamhet (grön)
  • störning (gul)
  • allvarlig händelse (orange)
  • extraordinär händelse (röd)

Från mitten på mars till mitten av maj hanterade kommunen pandemin som en allvarlig händelse. Allt ledningsansvar övergick då till kommunstyrelsens stab Det underlättar arbetet med att fördela och hushålla med resurser.

Sedan i somras ligger arbetet på gul nivå. Det betyder att vi jobbar ungefär som i normalt läge, men vi följer aktivt hur pandemin utvecklas och påverkar samhället. På så vis fångar vi upp förändringar i ett tidigt skede, och kan planera för rätt insatser.

Ledningsansvaret ligger kvar hos förvaltningarna. Vid behov får de alltid hjälp av kommunstyrelsens stödfunktioner. Det kan t ex handla om kommunikation och gemensamma budskap, administrativt stöd och att samordna beställningar av material.

Hur är läget?

Just nu är läget relativt lugnt i kommunens verksamheter. Vi anpassar verksamheten för att kunna följa myndigheternas råd och rekommendationer så långt som möjligt.

Vi har god tillgång på material men högre sjukfrånvaro än normalt. Det beror i första hand på att alla är noga med att stanna hemma även vid lindriga symptom.

Enstaka bekräftade fall förekommer bland elever och skolpersonal. På Tallmon har tio personer, tre boende och sju medarbetare, varit smittade under hösten. Alla är friska nu.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta beredskapssamordnaren på 026-830 00, eller michaela.swartling@alvkarleby.se.

Sidan granskades senast 2020-11-20