Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 25 november.

Bild på kommunfullmäktiges presidium genom en kameralins.

Valärende

Mikael Yberg (S) har avsagt sig uppdraget som kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade att Kjell Grönberg (S) blir ny kommunrevisor.

Medborgarförslag och motioner

Medborgarförslag

Två medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana anmäldes.
Ett medborgarförslag om belysning för cykelvägarna längs Långgatan och Älvbodavägen anmäldes.

Samtliga förslag lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning

Motioner

Marianne Nygren (KD) har tidigare lämnat en motion om att skapa sociala, relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig ensamhet. Omsorgsnämnden har svarat att vissa åtgärder är vidtagna och att projekt har startats för att bryta ofrivillig ensamhet. Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad genom Omsorgsnämndens yttrande. 

Eva Sidekrans (M) har lämnat två motioner. Hon föreslår bl a att kommunen

 • bildar en samordningsgrupp för att utveckla och driva frågor om åtgärder för att förbättra fisket i Älvkarleby kommun.
  Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • utreder en ny dragning av infart till Sandvägen i Älvkarleby och bygger om Grönbottenvägen så att den blir en naturlig påfartsväg mellan Campingvägen och riksväg 76.
  Motionen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Interpellationer

Kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S) besvarade en tidigare interpellation från Roger Petrini (M). Den handlade om vad den politiska majoriteten gör för att verksamheterna ska följa de skärpta råden som infördes i Uppsala län med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset.

 • Avstämningar och möten sker både lokalt och regionalt.
 • Löpande kontakter med verksamheterna skapar en lägesbild som stabschefen tillsammans med förslag på eventuella åtgärder presenterar för ledningsgruppen. Där är kommundirektören ordförande och samtliga förvaltningschefer deltar.
 • Kommundirektören rapporterar regelbundet nuläget till kommunstyrelsen.
 • Riktlinjer om hemarbete har skärpts. Varje chef har uppdraget att säkerställa att de som kan jobbar hemifrån, och att även skapa förutsättningar för det.Via alvkarleby.se och kommunens Facebooksida uppmanar vi både anställda och medborgare att följa myndigheternas råd och riktlinjer. 

Roger Petrini (M) lämnade också två nya interpellationer.
De handlade om den ekonomiska situationen för Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Vad gör nämnderna för att få en budget i balans 2021?
Interpellationerna ställdes till ordförande i Omsorgsnämnden, Jenny Dahlberg (S), och ordförande i Utbildningsnämnden, Jan-Åke Olsson (S).

Medverkan till trygghetsboende

Älvkarlebyhus AB har begärt ett årligt kommunalt bidrag till ett planerat trygghetsboende i Skutskär. Begäran gäller bidrag till värd/värdinna och gemensamhetslokaler i boendet med cirka 40 lägenheter.

Kommunfullmäktige avslog begäran och menade att behovet av kommunala subventioner inte kan påvisas tillräckligt tydligt i dagsläget.

Övrigt

Kommunfullmäktge beslutade också bland annat att

 • det ekonomiska stödet till politiska partier ska vara oförändrat 2021. Alla partier i kommunfullmäktige får 13 280 kr per parti och 13 280 per
  mandat.
 • upphäva beslutet om att ta ut en avgift för borgerlig vigsel
 • revidera arvodesreglementet för borgerliga vigselförrättare. De ersätts av staten och får inget arvode från kommunen i fortsättningen.  
 • godkänna mindre justeringar för taxor och avgifter 2021. Bland annat ändras avgifter för mobila kiosker och torgplatser, årsavgifter för mark för p-plats, husvagnsuppställning och båtplats tas bort och avgift för sluten WC-tank läggs till.
Sidan granskades senast 2020-11-27