Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 17 februari.

Bild från sammanträde

Valärenden

Rolf Bejerfjord (S) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag. Kommunfullmäktige. beslutade att utse

 • Kurt L Andersson (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen
 • Jenny Dahlberg (S) till ersättare i kommunstyrelsen (efter Kurt L Andersson)
 • Magnus Grönberg (S) till ny ersättare i Mälardalsrådet

Länsstyrelsen kommer att utse en ny ledamot till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade också att utse

 • Royne Nordli (V) till ersättare i Omsorgsnämnden, efter Sigrid Bergström (V).
 • Martin Sahlberg (M) till ersättare i Utbildningsnämnden, efter Sandra Steinwall (M).
 • Kjell Grönberg (S) till lekmannarevisor ersättare i Ä-by Vatten AB, efter Mikael Ybert (S).

Medborgarförslag

Ett tidigare inlämnat medborgarförslag om att behålla förskolan Skärgården besvarades. För närvarande finns inga planer på att lägga ner verksamheten.

Ett nytt medborgarförslag om belysning vid Rotskärsskolan F-6 anmäldes och skickas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Motioner och interpellationer

Två interpellationer från Roger Petrini (M) besvarades av

 • Jenny Dahlberg (S), om den ekonomiska situationen i Omsorgsnämnden
 • Jan-Åke Olsson (S), om den ekonomiska situationen i Utbildningsnämnden

Roger Petrini (M) lämnade två motioner där han bl a föreslår att kommunen tar fram en

 • trygghetsplan och arbetar med aktiva åtgärder vid skadegörelse och klotter.
 • strategi för etablering av laddstationer för elbilar.

Motionerna lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Walter Löfman (SD) lämnade en motion där han föreslår att kommunen ska tillåta restauranger att leverera alkohol i samband med hemleveranser av mat, så kallad microcatering.
Motionen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade två motioner där hon föreslår att kommunen

 • utreder om stödet riktat mot barn med förälder i fängelse uppfyller barnkonventionen enligt kap 9 (SFS 2018:1197).
 • upprättar en handlingsplan för att vägleda berörda instanser i stödjande arbete för barn med frihetsberövad förälder.
 • utreder hur barn kan få stöd till resor och boende för att träffa en frihetsberövad förälder.
 • ger stödet till familjer som behöver det för att barn ska kunna träffa sin frihetsberövade förälder.

Båda motionerna lämnades till Omsorgsnämnden för beredning.

Interpellation

Roger Petrini (M) ställde en interpellation om Utbildningsförvaltningens svällande personalantal. Ordförande i Utbildningsnämnden, Jan-Åke Olsson (S), besvarar interpellationen vid kommunfullmäktiges möte i april.

Utökning av antal barn i förskolan

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att utöka antalet barn i förskolan från 19 till 21 barn per avdelning. I dagsläget finns lediga platser i Älvkarleby medan förskolorna i Skutskär är fullbelagda. Efterfrågan på platser är störst på Bodaområdet. Samtidigt finns behov av fler platser under våren.

Alternativen är att skapa fler platser, erbjuda plats på Södra området eller överplacera 1-2 barn per avdelning.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att återremittera ärendet till Utbildningsnämnden, med uppdrag att komplettera underlaget.

Upphävande av beslut om kameraövervakning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att införa kameraövervakning vid tågstationernas tunnlar och parkeringsplatser.

Det har senare visat sig att antalet anmälda brott under 2020 blev lågt. Tekniska avdelningen bedömer att det är för lågt för att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska ge tillstånd till kameraövervakning.

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att upphäva sitt tidigare beslut. Budgeten, 495 000 kr, för kameraövervakningen återförs från Samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige.

Reservation mot beslutet
Moderaterna: Roger Petrini, Eva Sidekrans, Monica Lindeberg, Christer Lindeberg

Kristdemokraterna: Marianne Nygren

Sverigedemokraterna: Walter Löfman, Maj-Britt Jakobsson

Hemställan om lånelöfte

Det senaste året har Älvkarlebyhus AB rustat ett antal fastigheter som har visat sig vara i sämre skick än tidigare bedömningar visat. Kostnaderna har blivit högre än budgeterat, vilket har tärt på bolagets tillgängliga medel. Bolaget har därför begärt en utökning av låneramen för att lösa situationen.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna Älvkarlebyhus hemställan om att utöka sitt lån med 15 miljoner kronor till totalt 210 mkr.

Sidan granskades senast 2021-03-01