Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 28 april.

Bild på möte

Efter 40 år som förtroendevald har Bengt Ahlquist (KV) avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen kommer att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade att samverka om inköp inom ramen för Inköp Mitt, tillsammans med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. Inköp Mitt ersätter samarbetet i det avvecklade kommunalförbundet Inköp Gävleborg där Älvkarleby kommun tidigare var en part.

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för år 2020 visar ett ekonomiskt resultat på totalt +10,7 miljoner kronor. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för samtliga nämnder men riktade kritik mot Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden som båda redovisade ett betydande budgetunderskott (totalt -15,7 miljoner kronor).

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och beviljade ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter. Samtliga ledamöter från Moderaterna reserverade sig mot beslutet att bevilja ansvarsfrihet för Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden och den tidigare Utbildnings- och omsorgsnämnden.

Medborgarförslag

Ett tidigare inlämnat medborgarförslag om ytterligare belysning i Hyttön avslogs. Tre nya stolpar har nyligen monterats vilket Samhällsbyggnadsnämnden anser är tillräckligt.

På mötet anmäldes tre medborgarförslag om att

 • införa Huskurage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.-policy för att förebygga och och stoppa våld i nära relation. Förslaget skickades till kommunstyrelsen för beredning.
 • komplettera med fler soptunnor längs promenadvägarna. Förslaget skickades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • utföra rensning och eventuellt muddring runt Holmarna i Skutskär. Förslaget skickades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Motioner och interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade att avslå en tidigare inlämnad motion om ändring i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för att motverka tiggeri. Beslutet fattades efter votering. 20 ledamöter röstade för avslag och 6 ledamöter för bifall. En ledamot från Kristdemokraterna avstod från att rösta. Samtliga ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade en motion där hon föreslår att kommunen

 • inrättar en äldreombudsman för att motverka diskriminering av äldre.

Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunens Väl (KV) lämnade en motion där de bland annat föreslår att kommunens fastighetsförvaltning och Älvkarlebyhus ABs förvaltning analyseras för att identifiera

 • den effektivaste driftformen
 • samordning och besparing för kommunen som helhet
 • vad som kan konkurrensutsättas.

Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation

En tidigare interpellation om Utbildningsförvaltningens svällande personalantal från Roger Petrini (M) besvarades av Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Olsson (S). De senaste fyra åren har antalet elevassistenter ökat med 72 %. Det beror på att barnens och elevernas behov har förändrats, men också att

 • antalet elever i grundsärskolan har mer än fördubblats
 • antalet elever med åtgärdsprogram har ökat.

Hittills i år har dock antalet elevassistenter minskat jämfört med 2020.

Roger Petrini (M) ställde två nya interpellationer som handlade om

 • trygghetspolicys, till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S)
 • uppföljning och kontroll av förtroendevaldas arvoden, till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S)
Sidan granskades senast 2021-04-29