Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 23 juni.

Bild från ett möte med kommunfullmäktige

Hope Espe Bizimungu (KD) har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige (ersättare utses av Länsstyrelsen) och i Utbildningsnämnden. Val av ersättare till Utbildningsnämnden sker i samband med kommunfullmäktiges nästa möte.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att

 • ge kommunstyrelsen rätt att för kommunens räkning utfärda förbud mot att vistas på särskilt angivna platser där trängsel kan uppstå. Syftet är att förhindra spridning av covid-19. Kommunstyrelsens beslutanderätt avser badplatser i kommunen och gäller under tiden 1 juli 2021- 31 augusti 2021. Slutdatum kan komma att ändras, beroende på regeringens beslut om lättnader i restriktionerna.
 • godkänna reglemente för Stig Dagerman-priset. Syftet är att tydliggöra formerna för ett långsiktigt arbetssätt.
 • godkänna detaljplan för Bodaån
 • Utbildningsnämnden får rätt att fatta beslut om antal barn per förskoleavdelning. Beslutet fattades efter votering med röstsiffrorna 16-11. Reservationer: Walter Löfman och Maj-Britt Jakobsson (SD), Marianne Nygren (KD), Mona Hansson, Börje Mattsson och Torbjörn Löfgren (KV) samt Monica Lindeberg, Christer Lindeberg, Roger Petrini och Eva Sidekrans (M).

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå två tidigare inlämnade medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana. Kommunen har inte möjlighet att bygga och sköta en discgolfbana. Om en förening däremot vill åta sig det kan eventuellt ett stöd beviljas av föreningsutskottet.

På mötet anmäldes ett medborgarförslag om att

 • sänka hastigheten i Gårdskär.  Förslaget skickades till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Mål och budget

Kommunfullmäktige beslutade att anta budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Till budget för 2022 fanns tre förslag som hade lämnats av

 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
 • Älvkarlebyalliansen (Moderaterna och Kristdemokraterna)
 • Kommunens Väl

Votering begärdes. Ordförande utsåg majoritetens förslag till huvudförslag, därefter skulle ett motförslag utses. Ordförande ställde förslagen från Kommunens Väl och Älvkarlebyalliansen mot varandra. Efter votering utsågs Älvkarlebyalliansens till motförslag. Vid den slutliga omröstningen fann ordförande att fullmäktige beslutat enligt majoritetens förslag.

Beslutet innebär bland annat att skattesatsen lämnas oförändrad under 2022.
Det innebär att du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp.

Här kan du se exakt hur dina skattepengar fördelas.

Motioner och interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade att avslå tidigare inlämnade motioner om

 • att granska oegentligheter i bokslut för 2018. Maj-Britt Jakobsson och Walter Löfman, båda SD, reserverade sig mot beslutet.
 • microcatering
 • ett grönare Älvkarleby; en strategi för etablering av laddningsstationer.
  Reservationer: Maj-Britt Jakobsson (SD), Marianne Nygren (KD) samt Monica Lindeberg, Christer Lindeberg, Roger Petrini och Eva Sidekrans (M).
 • stöd till resa för barn med föräldrar i fängelse. Möjligheter till stöd för barns resor finns redan, enligt Omsorgsnämndens yttrande över motionen.

Eva Sidekrans (M) lämnade en motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och skaldjur. Hon föreslår att kommunen inte serverar fisk som

 • utfordras med fiskmjöl från Östersjön
 • odlats i kassar och behandlats med antibiotika.

Motionen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Interpellation

Marie Pettersson (S) svarade på en tidigare interpellation om kontroll och uppföljning av politiska arvoden och ersättningar, och redogjorde för kommunens rutiner.

Roger Petrini (M) anmälde en ny interpellation om

 • invasiva växtarter, till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S)
Sidan granskades senast 2021-06-24