Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 22 september.

Bild från fullmäktigemöte

Valärenden

Länsstyrelsen har utsett Thord Gillving (KD) till ersättare i kommunfullmäktige. Han ersätter Hope Espe Bizimungu som tidigare har avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige beslutade att utse Linda Långs (KD) till ersättare i Utbildningsnämnden. Hon ersätter Hope Espe Bizimungu som tidigare har avsagt sig uppdraget. 

Michael Wagner (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. Anna Högberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i Omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Frida Larsson (M) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
 • Kenneth Gottschalk (M) till ledamot i Omsorgsnämnden

Medborgarförslag

På mötet anmäldes två medborgarförslag om att

 • öppna förskolan tidigare på morgonen. Förslaget lämnas till Utbildningsnämnden för beredning.
 • uppmuntra till spontanidrott vid Sörgärdets skola genom att måla linjer vid den lilla planen, dela den större planen i två och sätta upp fyra mindre målburar. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • bifalla ett tidigare inlämnat medborgarförslag om extra belysning längs cykelvägen vid Långgatan och Ävbodavägen.
 • avslå ett tidigare inlämnat medborgarförslag om att sätta upp en lampa vid Hårsta. Förslaget lämnas istället till markägaren Älvkarlebyhus AB.

Motioner och interpellationer

Kommunfullmäktige anser att en motion som Eva Sidekrans (M) tidigare har lämnat in, är besvarad och utredd. Motionen gällde att utreda en ny dragning av infart till Sandvägen i Älvkarleby och bygga om Grönbottenvägen.

Motioner

Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade en motion om att busskort för

 • grundskoleelever utökas så att det omfattar även kommunal skola utanför upptagningsområde samt friskola.
 • gymnasieungdom utökas till att omfatta kvällar och helgdagar samt lov.

Motionen lämnades till Utbildningsnämnden för beredning.

Roger Petrini (M) lämnade fyra motioner om

 • förstärkta arbetsmarknadsinsatser, bl a om att återuppta verksamhet som pågick innan pandemin och att kontakta Älvkarlebyhus AB för att skala upp bokagets arbetsmarknadsprojekt. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • Östangård, om att avyttra och riva det före detta boendet, att ändra detaljplanen för att tillåta ett radhusområde och att utreda möjligheterna att tillåta bebyggelse på delar av fastigheten. Motionen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • feriearbete, om krav på godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska i årskurs 9 för ungdomar 16-17 år som söker ett kommunalt feriearbete. De som saknar betyg i dessa ämnen ska först delta i sommarskola och därefter få feriearbete utan extra ansökan eller krav på godkänt under sommaren. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • osund konkurrens, om att via en extern aktör undersöka var det förekommer osund konkurrens från Älvkarleby kommun gentemot andra aktörer, och därefter föreslå åtgärder för att undanröja den osunda konkurrensen. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationer

En tidigare interpellation från Roger Petrini (M) om invasiva växtarter besvarades av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S).

Roger Petrini (M) ställde en interpellation om hög personalomsättning på chefspositioner till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S).

Marianne Nygren (KD) ställde en interpellation om vård- och omsorgsboendet Tallmon till Omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S).

Effektiv och nära vård 2030

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att både hälso- och sjukvård och den kommunala vården och omsorgen ska vara fortsatt av hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen krävs en omställning i hela vårdkedjan.

I rapporten Effektiv och nära vård 2030 föreslår Region Uppsala hur omställningsarbetet kan ske i vår region. Omsorgsnämnden betonar att det är nödvändiga steg som ligger i linje med den nationella utvecklingen.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • ställa sig bakom rapporten Effektiv och nära Vård 2030, Målbild och strategi, samt dokumentet ”Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län”.
 • ge nämnderna i uppdrag att följa de mål och strategier som beskrivs i rapporten, i de delar som berör respektive nämnd.
Sidan granskades senast 2023-03-07