Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 27 oktober.

Bild från möte med kommunfullmäktige, genom kameralins

Protokollet från mötet publiceras här så snart det är justerat.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har företaget PwC översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till +39 miljoner kr, och prognosen för hela året visar + 24 miljoner kr. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten. 

Kretsloppsplan

Gästrike återvinnare har tagit fram förslag till avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om avfallshantering för Älvkarleby, Gävle, Hofors, Ockelbo, och Sandviken.

Arbetet har skett i samverkan mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna. Förslaget har arbetats fram under 2019-2020. Samråd har skett under hösten/vintern 2020-2021, i form av intern förankringsrunda, remiss samt utställning för allmänhetens granskning.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Kretsloppsplanen.

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift

Anläggningsavgiften i VA-taxan i Älvkarleby kommun har under många år
enbart justerats med indexuppräkning. Den nuvarande nivån täcker inte kostnaderna vid en anslutning. Därför beslutade kommunfullmäktige om en stegvis höjning under perioden 2022-2024. Målet är att anläggningsavgiftens nivå sedan kan stabiliseras.

Avgiften för hantering av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten påverkas inte.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå ett tidigare inlämnat medborgarförslag om belysning runt planerna vid Skutskärs IP. Belysningen har ett gott syfte men måste utredas vidare. Samhällsbyggnadsnämnden tar med frågan i framtida byggnationer.

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Motioner och interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna punkt två, om stöd till frivilligorganisationer, i en tidigare inlämnad motion om ett tryggare Älvkarleby. Övriga punkter avslogs eftersom kommunen redan utför det arbete som föreslås.

Motioner

Kommunens Väl lämnade två motioner om att

  • anlägga pendlarparkering med ett antal laddstolpar vid den före detta kiosken i Harnäs,
  • projektera, upphandla och bygga ett badhus inom de närmaste fyra åren.

Motionerna lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Interpellationer

Tidigare interpellationer från

  • Roger Petrini (M) om hög personalomsättning i kommunen besvarades av kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). I jämförelse med andra kommuner är Älvkarleby kommuns personalomsättning varken hög eller låg. Eftersom siffrorna inte tyder på något problem planeras inga åtgärder.
  • Marianne Nygren (KD) om vård- och omsorgsboendet Tallmon besvarades av Omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S). Med Tallmon är kommunen väl rustad för kommande behov av äldreomsorg. I dagsläget finns boende i båda de nybyggda husen. Rehabenheten planeras flytta in med sin verksamhet. Efter omställningen från korttids- till boendeplatser behöver färre personer vistas på korttidsboendet i väntan på en permanent plats.

Roger Petrini (M) ställde

  • två interpellationer till Marie Pettersson (S), om värnandet av lokalt företagande och om det politiska klimatet.
  • en interpellation till Magnus Grönberg (S) om försäljning av matlådor.

Interpellationerna besvaras vid kommunfullmäktiges nästa möte.

Sidan granskades senast 2021-11-02