Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 24 november.

Bild på fullmäktigemöte genom kameralins

När protokollet är justerat kan du läsa det i sin helhet.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat

  • att partistödet för 2022 ska vara oförändrat. Alla partier som är representerade i fullmäktige får 13 280 kr per parti och 13 280 kr per mandat. Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen.
  • om sammanträdesdatum för 2022; 16 februari, 27 april, 20 juni, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. 

Medborgarförslag

Ett nytt medborgarförslag anmäldes, om att inrätta en fritidsbank. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Motioner och interpellationer

Inga nya motioner och interpellationer anmäldes.

Interpellationer

Tidigare interpellationer från Roger Petrini (M) om

  • värnandet av lokalt företagande besvarades av kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). Det är självklart att gynna det lokala näringslivet när det är möjligt. När det vi vill erbjuda inte finns att tillgå i närområdet behöver vi ibland söka oss utanför kommunens gränser.
  • det politiska klimatet besvarades av kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S). Inga nya riktlinjer har dragits upp. Tjänstemän bistår politiker i sakfrågor, precis som tidigare. För att klargöra ansvar och befogenheter kommer en rutin att tas fram och en enklare utbildning att erbjudas.
  • försäljning av matlådor besvarades av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S). I matlådorna säljs enbart mat som blir kvar efter servering. Mat som kan frysas och serveras vid senare tillfällen erbjuds inte till försäljning. Matlådorna säljs till självkostnadspris och medför ingen skattepliktig kostförmån. Försäljning för mindre än fyra basbelopp under ett kalenderår undantas från krav på kassaregister. Utöver det undantas även bland annat kommunal verksamhet från kravet på kassaregister.

Remiss inför beslut om nytt naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det
blivande naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps
kommuner. Innan Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda naturreservatet har kommunen och andra ägare till mark och fastigheter rätt att yttra sig.

I ett förslag till yttrande anser kommunen att rådighet över markanvändning och kustutveckling måste kunna ske i vissa av de områden som länsstyrelsen föreslår för naturreservat. Det gäller kust och mark vid Sågarbo och Långsand samt vid Fårskär och Skeppsholmen. Dessa områden vill kommunen att länsstyrelsen undantar från sitt beslutsförslag angående naturreservatet. Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anta förslaget till yttrande. 

Sidan granskades senast 2021-11-26