Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny detaljplan för Mon

Startskottet har gått för arbetet med en ny detaljplan för området där det nya vattenverket är tänkt att byggas.

Bild på plandokument

Under våren pågår undersökningar vid Mon och Överboda i Skutskär där Gästrike Vatten planerar att bygga vattenverk, infiltrationsbassäng och pumphus. Gästrike Vatten utför undersökningarna på uppdrag av Älvkarleby kommun.

"Det är första steget i kommunens detaljplaneprocess då vi prövar om marken är lämplig för den nya anläggningen," berättar Sofie Åberg, kommunarkitekt och ansvarig för detaljplaneprocessen.

I uppdraget till Gästrike Vatten ingår bl a att inventera miljön i området för att se om det finns ovanliga växt- och djurarter eller fornminneslämningar att ta hänsyn till. Inom kort inleds en geoteknisk undersökning, och därefter görs även en trafikutredning och en riskanalys.

Undersökningarna har hittills gått som planerat och väntas bli klara längre fram i vår. "I dagsläget ser jag inget som pekar på något större hinder, men det är de färdiga resultaten som kommer att visa om planerna behöver anpassas," säger Sofie Åberg.

Vad händer sen?

Nästa steg för kommunen är att ta fram ett första förslag till ny detaljplan, där byggnaderna ritas in.

När det är klart bjuder kommunen in till samråd för att presentera och berätta om förslaget. Samrådet är en demokratisk och lagstadgad process som ger allmänheten möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.

"Det är ett sätt för oss att samla in information, önskemål och synpunkter som är viktiga att överväga i det fortsatta arbetet med detaljplanen," säger Sofie Åberg.

Inbjudan till samrådet annonseras på alvkarleby.se och i de lokala dagstidningarna. Fastighetsägare som bor i närheten av det berörda området får en separat kallelse.

Vid halvårsskiftet 2023 väntas detaljplanen vara klar, och därefter kan bygget starta.

Nya villatomter

Kommunens översiktsplan pekar bl a ut platser som är lämpliga för ny bebyggelse. Ett av dem ligger i närheten av den planerade vattenverksanläggningen.

"När vi ändå jobbar med området passar vi på att planlägga en del kommunala bostadsfastigheter i den nya detaljplanen. Det blir troligen 20-30 villatomter i ett älvnära och attraktivt läge," berättar Sofie Åberg.

Sidan granskades senast 2022-05-10