Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 16 februari.

Bild på fullmäktiges möte genom kameralins

När protokollet är justerat kan du läsa det i sin helhet.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att

 • godkänna ny upphandlingspolicy och inköpsriktlinjer för kommunen och dess kommunala bolag. I och med att Inköp Gävleborg upphört har kommunen fattat beslut om en egen policy och riktlinjer.
 • godkänna handlingsprogram för olycksförebyggande arbete.
  Ett lagförslag om ändringar i Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2021. Älvkarleby kommun har uppdaterat sitt handlingsprogram för att motsvara de nya kraven.
 • nya Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning, Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och Taxebilaga ska gälla från 1 januari 2023 för Älvkarleby kommun.

Valärenden

Glenn Grylin (SD) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Han ersätts i

 • kommunfullmäktige där Länsstyrelsen har utsett Eva-Britt Löfman (SD) till ledamot.
 • Utbildningsnämnden där kommunfullmäktige beslutade att utse Walter Löfman (SD) till ledamot.
 • kommunstyrelsen där kommunfullmäktige beslutade att utse Walter Löfman (SD) till ersättare.

Kommunfullmäktige beslutade att utse Agneta Bergström (S) till ersättare i Överförmyndarnämnden. Hon ersätter Rose-Marie Westerholm (S).

Medborgarförslag

På mötet anmäldes två medborgarförslag om

 • att få en gruslåda för halkbekämpning till Hyttön.
 • bättre belysning i Långsand för att öka trygghet och trafiksäkerhet.

Förslagen skickades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att

 • avslå förslaget om att öppna förskolan kl 05.30. Förskolorna har öppet kl 06.00-18.30 om behov finns. Utökade öppettider kräver utökad bemanning för att behålla samma personaltäthet. Alternativet skulle vara lägre bemanning. Ann-Charlotte Ågren (L) reserverade sig mot beslutet.
 • besvara förslaget om att införa Huskurage. Kommunen fortsätter arbetet utifrån lokala förutsättningar. Marianne Nygren (KD) reserverade sig mot beslutet.

Motioner och interpellationer

Motioner

 • Marianne Nygren (KD) lämnade in en motion om att öka och trygga samarbetet med Kvinnojouren Liljan genom att teckna ett partnerskap IOP.
 • Eva Sidekrans (M) har tidigare lämnat in en motion om att bilda en samordningsgrupp för att utveckla och driva frågor om fiskeförbättrande åtgärder i Älvkarleby kommun. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Alla organisationer som berörs av frågan är inte medlemmar i Nedre Dalälvens intresseförening. Frågan om vilka organisationer som är mest lämpliga att bilda och ingå i en samordningsgrupp behöver utredas.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå tidigare inlämnade motioner om

 • utökad giltighet för grundskole- och gymnasieelevers busskort. Ann-Charlotte Ågren (L) reserverade sig mot beslutet.
 • en handlingsplan för stödjande arbete för barn med förälder i fängelse. Ann-Charlotte Ågren (L) reserverade sig mot beslutet.

Interpellationer

Inga nya interpellationer anmäldes.

Aktieägartillskott Älvkarleby Vatten AB

Kommunfullmäktige beslutade om ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor till Älvkarleby Vatten AB.

Bolaget ska ha ekonomisk kapacitet att hantera

 • större akuta drifthändelser som ger högre kostnader
 • lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund
 • förändringar som inte hinner återställas mellan åren.

Behovet av eget kapital i Älvkarleby Vatten AB bedöms vara ca 20 % av
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 5 miljoner kronor. Syftet med att utöka nivån på eget kapital är att säkerställa att bolaget har ett tillräckligt eget kapital.

Walter Löfman (SD) reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges mål för 2023

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anta förslaget till fyra strategiska mål för 2023. Älvkarleby ska vara en

 • kommun för livets alla skeden
 • kommun som växer
 • hållbar kommun
 • öppen kommun

Varje strategiskt mål har en eller flera kopplingar till FN:s globala mål. Kommunfullmäktige beslutade också att anta förslaget på koppling till de globala målen.

Sidan granskades senast 2023-03-07