Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 27 april.

Bild från fullmäktiges möte genom kamealins

Här kan du i korthet läsa om några av kommunfullmäktiges beslut den 27 april.
När mötesprotokollet är justerat kan du läsa det här.

Inriktning för Bodaskolan

Bodaskolans lokaler uppfyller inte kraven för modern undervisning och är i stort behov av renovering. En renovering medför både stora ingrepp i verksamheten och höga kostnader. De närmaste åren planeras nybyggnation av bostäder och både förskolans och skolans lokaler behöver därför anpassas för att möta kommande behov.

En förstudie av företaget WSP överväger olika alternativ och föreslår att befintliga skolbyggnader ersätts med nya.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att inriktningen för den fortsatta utredningen ska vara nybyggnation av skolbyggnader.

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för år 2021 visar ett ekonomiskt resultat på totalt +29,7 miljoner kronor. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för samtliga nämnder men riktade kritik mot Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden som visar betydande underskott.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och beviljade ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter.

Valärenden

Joar Nordli (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden. Han ersätts av Thomas Norén (V).

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslag om

  • att en fritidsbank och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om fritidsbank. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast för sport- och friluftsutrustning.
  • rensning och eventuell muddring av Bodaån vid Holmarna
  • bättre belysning vid Rotskärsskolan
  • fler soptunnor längs promenadvägar och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över nuvarande bestånd och var det kan behövas fler soptunnor.

Motioner och interpellationer

Motioner

  • Ann-Charlotte Ågren (L) lämnade in en motion om att utöka busskortens giltighet för grundskole- och gymnasieelever, samt att busskorten ska omfatta alla ungdomar i gymnasieålder. Motionen lämnas till Utbildningsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

  • bifalla en motion om tillägg i kostpolicyn vid upphandling av fisk och skaldjur. Kommunen ska inte servera fisk som utfodras med fiskmjöl från Östersjön och inte heller fisk som odlats i kassar och behandlats med antibiotika. Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.
  • avslå en motion om att inrätta en äldreombudsman. Kommunen och Kommunala Pensionärs- och handikapprådet (KPR/KHR) delar uppfattningen att det inte finns behov av den föreslagna tjänsten.

Interpellationer

Inga nya interpellationer anmäldes.

Sidan granskades senast 2022-05-03