Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 20 juni.

Bild från kommunfullmäktige

Läs hela mötesprotokollet här

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att godkänna förslaget till en ny förbundsordning för Gästrike Återvinnare. Om motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner börjar den nya förbundsordningen att gälla den 1 januari 2023.

Mål och budget

Två förslag hade lämnats till mötet:

 • Majoritetens förslag till mål och budget 2023-2026
 • Älvkarlebyalliansens förslag till budget 2023 med plan för 2024-2026.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna majoritetens budgetförslag. Det innebär bland annat att skattesatsen lämnas oförändrad under 2023. Du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp.

Roger Petrini (M), Monica Lindeberg (M), Christer Lindeberg (M), Eva Sidekrans (M) och Marianne Nygren (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Valärenden

Jenny Sundell (SD) har avsagt sig uppdraget som revisor i kommunrevisionen. Hon ersätts av Alexandr Nasedkin (SD).

Medborgarförslag

Ett nytt medborgarförslag anmäldes, om att åtgärda cykelbanan till Rullsand. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Motioner och interpellationer

Motioner

Centerpartiet lämnade två motioner om att

 • justera detaljplanen för att anlägga en ungdomsgård med motorgård i centrala Skutskär. Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • starta ett projekt för att inrätta en träffpunkt för äldre på Fyrklövern. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Liberalerna lämnade en motion om att

 • utarbeta en naturvårdspolicy inom området ekologisk hållbarhet för Älvkarleby kommun. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare inlämnade motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

 • bifalla en motion om effektivisering och utveckling av fastighetsdrift för kommunala fastigheter. Samtliga berörda aktörer ska vara delaktiga i framtagandet av kriterier för upphandling.
 • avslå en motion om att avyttra och riva det före detta omsorgsboendet Östangård, att ändra detaljplanen för att tillåta ett radhusområde och att utreda möjligheterna att tillåta bebyggelse på delar av fastigheten. Frågan lyftes i Samhällsbyggnadsnämnden innan motionen lämnades in och planläggning av området är redan påbörjad. SusAnne Mastonstråle (M) och Roger Petrini (M) reserverade sig mot beslutet.
 • avslå en motion om krav på godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska i årskurs 9 för ungdomar 16-17 år som söker ett kommunalt feriearbete. Roger Petrini, Eva Sidekrans, Monica Lindeberg och Christer Lindeberg, samtliga (M), reserverade sig mot beslutet.
 • avslå en motion om att bygga ett badhus.

Interpellationer

Inga nya interpellationer anmäldes.

Taxor och avgifter i sporthallar och ishall

Taxorna i sporthallar och ishall har varit oförändrade sedan säsongen 2019-2020. Kommunen har sedan dess valt att avstå höjningar som ett stöd till alla föreningar som fått lägre inkomster på grund av pandemin.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • höja taxorna med 5 kr per timme för säsongen 2022-2023
 • taxan för uppställd dörr mellan varmt och kallt utrymme i ishallen ska vara 500 kr per gång.
Sidan granskades senast 2023-03-07