Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vårdcentrum Tierp Älvkarleby invigt

Den 24 augusti invigdes Vårdcentrum Tierp Älvkarleby, en viktig del av omställningen Effektiv och nära vård 2030.

Bild på bandklippning

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

Ett vårdcentrum är en sambandscentral för vård med närvårdsplatser och viss specialistvård. Det kan till exempel vara barnmedicin, geriatrik, psykiatri och röntgen. Ett vårdcentrum omfattar också den kommunala och regionala primärvården. I uppdraget ingår även att förebygga ohälsa i befolkningen.

Vårdcentrum Tierp Älvkarleby är det första vårdcentrumet i Uppsala län.
- Det här ett viktigt steg i arbetet med att skapa en nära och tillgänglig vård i Uppsala län med patienten i centrum. Detta är bara början, vi har avsatt utökade medel för att bygga ut den nära vården i hela länet, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen.

Invigningen i sig innebär inte att arbetet med vårdcentrumet är färdigt. Utvecklingen kommer att fortsätta både lokalt och länsövergripande. Det pågår också andra projekt inom Effektiv och nära vård. Bland annat kommer äldremottagningar och stegvis vård vid psykisk ohälsa att erbjudas i hela länet när dessa är färdiga.

I samband med invigningen av Vårdcentrum öppnade Region Uppsala en ny närvårdsenhet i Tierp. Här kan till exempel multisjuka äldre läggas in och på sikt få vård dygnet runt. Till att börja med kommer det att bedrivas dagvård.

Sofia Klöfver är förändringsledare inom Effektiv och nära vård i Älvkarleby. Hon ser stora fördelar med omställningen.
"Ja, den innebär till exempel att utsatta grupper som sköra äldre, barn och unga och personer med psykisk ohälsa på sikt kan få en bättre samordnad vård och slipper resa längre än nödvändigt. Det underlättar för varje individ och är mycket positivt," säger Sofia.

Sidan granskades senast 2022-08-26