Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 21 september.

Bild på kommunfullmäktiges möte genom kameralins

Hela mötesprotokollet finns här, så snart det har justerats.

Detta var mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Vid nästa möte den 26 oktober finns ett nytt kommunfullmäktige som väljer ledamöter till presidium och till valberedning.

Medborgarförslag

Tre nya medborgarförslag anmäldes, om att

  • kartlägga promenadvägar och analysera behovet av sittbänkar. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
  • öppna en återbruksbutik. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
  • skolbuss/skoltaxi ska fungera. Förslaget lämnas till Utbildningsnämnden för beredning.
  • kommunen ska montera solceller på kommunhuset och övriga byggnader som förvaltas av kommunen. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
  • anlägga en kommunal hundrastgård. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Motioner och interpellationer

Motioner

Clarrie Leim (C) lämnade en motion om att

  • utreda vilka miljövinster och möjligheter till besparing som finns att tillgå genom att investera i solenergi. Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

  • bifalla en motion om fiskeförbättrande åtgärder. Beslutet var enhälligt.
  • avslå en motion om utökad giltighet för skolbusskort. Ann-Charlotte Ågren (L) reserverade sig mot beslutet.

Interpellationer

Marianne Nygren (KD) ställde en interpellation om roterande nedstängning av el till kommunstyrelsens ordförande Marie Pettersson (S).

Riktlinje för visselblåsning

Älvkarleby kommun har inrättat en funktion för visselblåsning. Här kan både medarbetare och invånare rapportera om de misstänker att en person i ledande ställning inom kommunen har begått ett allvarligt fel.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att anta Riktlinjer för visselblåsning.

Sidan granskades senast 2022-09-22