Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Den 26 oktober hade fullmäktige sitt första möte efter valet. De nyvalda politikerna beslutade bland annat om ett nytt presidium.

Bild på ett möte med fullmäktige

Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

Fullmäktige valde en ordförande och två vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium:

 • Ordförande: Björn Karlsson (S)
 • 1 vice ordförande: IngaLil Tegelberg (S)
 • 2 vice ordförande: Sören Sandström (M)

Även en valberedning utsågs, med en representant från varje parti.
De ska föreslå hur uppdrag i nämnder och styrelser fördelas under den kommande mandatperioden. Fullmäktige beslutar om fördelningen vid sammanträdet i december.

Valberedning

Katrin Jakobsson (S)

ordförande

Anett Aulin (V)


Paul Wisén (C)


Hans Wennberg (MP)


Mona Hansson (KV)

vice ordförande

Roger Petrini (M)


Jenny Sundell (SD)


Mattias Nygren (KD)Fullmäktiges sammanträden 2023

 • 15 februari
 • 26 april
 • 21 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november

Valärenden

 • Jasmine Piper (M), Samrawit Salmon (KD) och Hanna Tingsgård (V) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen utser en ersättare.

Medborgarförslag

Ett nytt medborgarförslag anmäldes, om att sjukresebussen ska stanna vid Skogslunds-kiosken. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå ett tidigare inlämnat förslag om att få en gruslåda i Hyttön.

Motioner och interpellationer

Inga nya motioner eller interpellationer anmäldes.

Interpellationer

Tidigare interpellationer från

 • Marianne Nygren (KD) om roterande nedstängning av el besvarades av Marie Pettersson (S). Kommunen är mitt i arbete med omgång 3 av styrelsplanerering. I arbetet ingår att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. En analys av roterande nedsläckning kommer också att göras.

Delårsrapport 2022

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har företaget PwC översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31.

Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till +30,9 miljoner kr, och prognosen för hela året pekar mot ett resultat om + 19,4 miljoner kr.

Både Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden visar dock negativa avvikelser mot budget. Revisorerna poängterar att arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna måste ske systematiskt.

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att godkänna delårsrapporten.

Sidan granskades senast 2023-03-07