Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 23 november.

Bild från ett fullmäktige-möte

Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att

  • partistödet ska vara oförändrat 2023. Alla partier som är representerade i fullmäktige får 13 280 kr per parti och 13 280 kr per mandat. Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen.
  • fastställa avfallstaxan för 2023. Förslaget från Gästrike Återvinnare ska godkännas av alla medlemskommunerna. 
  • ett nytt reglemente för Kommunala handikapprådet (KHR)/Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska gälla från årsskiftet.

Mål och budget 2023-2026

I juni beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023. Sedan dess har det ekonomiska läget förändrats mycket och budgeten måste därför revideras. På grund av stora kostnadsökningar har nu till exempel alla tidigare prioriteringar tagits bort från budget 2023 och för plan 2024-2026.

Kommunalskatten på 22.69 procent lämnas dock oförändrad, enligt tidigare beslut. Under 2023 betalar alltså du som bor i Älvkarleby kommun 22.69 kronor i skatt till kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp.

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Motioner och interpellationer

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnade gemensamt fyra motioner om att

  • utreda och ta fram underlag för att vid nyanställning införa språktest och introduktion i svenska traditioner. Redan anställd personal föreslås vid behov genomföra samma introduktion och test, med erbjudande om språkstöd på arbetstid.
  • utreda hur kommunen ytterligare kan förstärka samarbetet med Frivilliga Resursgruppen.
  • inrätta ett Trygghets- och säkerhetsråd
  • ta fram en utbildning för politiker och berörda tjänstemän för att öka förståelsen för företagandets villkor.

Samtliga motioner lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare inlämnade motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

  • återremittera en motion om osund konkurrens till kommunstyrelsen, för ytterligare utredning.
  • avslå en motion om att anlägga en parkering vid kiosken i Harnäs. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att behovet är litet och Stora Enso har sagt nej till den plats som föreslagits i motionen.

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde en interpellation om situationen på Tallmon till Omsorgsnämndens ordförande Jenny Dahlberg (S).

Sidan granskades senast 2022-11-29