Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 15 februari.

Bild på fullmäktigemöte genom kameralins

Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

På mötet beslutade fullmäktige bland annat att

 • anta en policy som sätter ramar och övergripande mål för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom kommunen.
 • fastställa ny taxa för sotning och brandskyddskontroll. Beslutet gäller under förutsättning att samma beslut tas i alla medlemskommuner i Gästrike Räddningstjänst.

Valärenden

Krisledningsnämnd

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd som kan ta snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha.

Kommunfullmäktige utsåg till Krisledningsnämndens

 • ordförande: Katrin Jakobsson (S)
 • förste vice ordförande: Henrik Jonsson (S)
 • andre vice ordförande: Martin Sahlberg (M)

Ersättare är Paul Wisén (C), Mona Hansson (KV), Mattias Nygren (KD).

Revisorer

Anna-Lena Andersson (KV) och Christer Lindeberg (M) utsågs till revisorer.

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå förslag om

 • utökning av parkbänkar. Bodaslingan i Skutskär är den huvudsakliga promenadslingan som kommunen ansvarar för. Den kommer att förlängas till hängbron och i planeringsarbetet inkluderas även sittbänkar.
 • att införa återbruksbutik. En god tanke som är svår att driva med befintliga resurser. Möjlighet att lämna saker till återbruk finns på återvinningscentralen, och arbetssättet i kommunens interna möbelpool motsvarar det som beskrivs i förslaget.
 • solceller på kommunhuset samt övriga byggnader. I en pågående energiutredning ska bland annat energiförbrukningen i kommunens fastigheter undersökas och beskrivas. Därefter kommer åtgärder med fokus på solenergi att föreslås för fastigheter där det är möjligt.

Motioner och interpellationer

Motioner

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnade gemensamt två motioner om

 • upprättande av arbetslinjen. Motionen lämnades Omsorgsnämnden för beredning.
 • en satsning på högre sysselsättning. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare inlämnade motioner


Kommunfullmäktige beslutade att

 • avslå en motion om osund konkurrens. Utifrån aspekter som belysts och presenterats i kommunstyrelsens utredning anser förvaltningen inte
  att det finns behov av en extern kartläggning av eventuell osund konkurrens. Frågan är dock alltid aktuell och det är viktigt att vara lyhörd och föra en aktiv dialog med det lokala näringslivet för att upptäcka
  situationer som skulle kunna innebära att kommunen bidrar till osund eller snedvriden konkurrens. Oppositionen yrkade på bifall.

Interpellationer

Jenny Sundell (SD) ställde en interpellation om polisanmälan vid misstänkta brott inom omsorgsförvaltningen till Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S).

Mattias Nygren (KD) ställde en interpellation om

 • anhörigstöd i Älvkarleby kommun till Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S).
 • ett mera trafiksäkert Skutskär till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S).
Sidan granskades senast 2023-06-09