Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 26 april.

Bild på fullmäktiges möte genom kameralins

Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

På mötet beslutade fullmäktige bland annat att

 • anta en plan för näringsliv och besöksnäring 2023-2027
 • godkänna förslaget och anta detaljplanen för Resecentrum
 • anta Cykelstrategi för Älvkarleby kommun år 2050

Valärenden

Runar Höglund (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Han ersätts av Thord Gillving (KD).

Medborgarförslag

Tre nya medborgarförslag anmäldes, om

 • asfaltering av mark vid sopcontainrar i Gårdskär
 • staket som skiljer bilvägen från gång- och cykelvägen på Rotskärsbron
 • en gång- och cykelbro mellan Rotskärsholmen och fastlandet i närheten av Älvskärs hamn

Samtliga förslag lämnades till Samhälllsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå förslag om

 • spontanidrott för ortens barn. Arbetet pågår, som en del av Samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsområden.
 • att åtgärda cykelbanan till Rullsand. Kommunen kan inte vidta åtgärder eftersom cykelbanan ägs av Stora Enso.

Motioner och interpellationer

Motioner

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnade gemensamt två motioner om att

 • se över innehållet i skolidrotten, införa mer idrott i grundskolan och mer utomhusverksamhet i förskolan
 • inrätta ett kommunalt näringslivsråd

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt interpellationer till

 • kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S), om utvärderingen av kommunens pandemihantering
 • kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S), om arbetet med att stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet i samhället
 • Utbildningsnämndens ordförande Marie Pettersson (S), om utbildning inom pågående dödligt våld i kommunens skolor
 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S), om klotter och skadegörelse i Älvkarleby kommun

Tidigare interpellationer

Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S) besvarade interpellationer från

 • Eva Sidekrans (M) och Jenny Sundell (SD), om rutiner för polisanmälan vid misstänkta brott inom Omsorgsförvaltningen.
 • Mattias Nygren (KD), om anhörigstöd i Älvkarleby kommun.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) besvarade en interpellation från Mattias Nygren (KD), om ett mer trafiksäkert Skutskär.

Årsredovisning

Årsredovisningen för år 2022 visar ett ekonomiskt resultat på totalt +17 miljoner kronor. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för samtliga nämnder men riktade kritik mot Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden som visar betydande underskott.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen och beviljade ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och enskilda ledamöter.

Sidan granskades senast 2023-04-28