Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Cykelstrategi 2050

Ny strategi visar vägen och tar sikte på framtidens cyklande.

Bild på cykel

I takt med att kommunen växer ökar behoven av service, bostäder och infrastruktur. Hållbarhet och rörelsefrihet är viktiga delar i kommunens fortsatta utveckling och där spelar cykeln en nyckelroll. Cykeln pekas också ut som ett prioriterat trafikslag i översiktsplanen, inte minst på grund av minskad klimatpåverkan och förbättrade folkhälsa.

Cykelstrategi 2050 är en del av en långsiktig satsning på att förbättra förutsättningarna för cyklande i kommunen. Den beskriver hur cyklandet ser ut idag och ger en klar bild framåt av vad som behöver göras, var bristerna finns och hur kommunen vill prioritera i framtiden. Strategin ska bland annat underlätta vid framtida exploateringar och samhällsplanering.

Målet är att cykelnätet ska vara attraktivt med bra förbindelser och god framkomlighet. Det ska vara lätt att välja cykeln i vardagen; till såväl jobb och skola som serviceanläggningar och kollektivtrafik.

Cykelnät som binder samman kommunens orter är prioriterade, men även cykelnät som stärker kopplingen mellan de västliga och östliga delarna inom orterna är inkluderade.

Sidan granskades senast 2023-05-16