Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Årsredovisning 2022

Så gick det för kommunen förra året.

Bild på Billudden

I början av året såg vi hur pandemin gick mot sitt slut och vi föreställde oss att ett nytt slags normalläge skulle infinna sig. Men tyvärr hann det aldrig bli någon paus innan Rysslands invasion av Ukraina i februari återigen skakade om tillvaron. Förutom det lidande som folket i Ukraina får utstå har världsläget blivit mycket osäkert och det har givetvis speglat sig på olika sätt även i kommunen.

Precis som för många andra kommuner har vi ett positivt resultat för 2022. Resultatet ligger på ca 17 mnkr bättre än budget. Men vi ser att vi har utmaningar. Vårt uppdrag växer samtidigt som demografin förändras och de ekonomiska förutsättningarna ser ut att bli tuffa åren framöver. Vi behöver fortsätta arbeta med stort fokus på effektiviseringar och ekonomistyrning så att vi får ut störst möjliga nytta för varje skattekrona.

Redan för två år sedan initierade tekniska avdelningen ett arbete gällande Boda skolområde. Skolans lokaler är i stort behov av renovering och byggnadernas tekniska livslängd närmar sig sitt slut. En förstudie beställdes och resulterade i att vi i början av året tog ett inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnader på Boda skolområde. Styrgrupper på politisk- och tjänstemannanivå har startats och är ett samarbete mellan samhällsbyggnads- och utbildningsnämnden. Jag ser med spänning fram emot att se planerna för området växa fram.

Omsorgsförvaltningen påbörjade under året ett stort förändringsarbete som bland annat innebär en mer strukturerad organisation inom vård och omsorg. Det pågår även en omorganisation inom hemtjänsten, där syftet är att ge enhetscheferna förutsättningar för ett tydligt och nära ledarskap.

Trots omvärldsläget har vi en stor attraktionskraft vilket inte minst ett markanvisningsavtal med en större aktör visar. Vårt senaste bostadsområde Liljebacken har sjudit av liv, såväl byggande som inflyttning har präglat året. Bygglovsansökningarna har fortfarande legat på hög nivå även om vi inte nått upp till pandemiårens rekordnivåer.

Under sommaren har vi haft en mobil turistinformation som bemannades av åtta sommarjobbande ungdomar. Då den var mobil kunde den finnas på flera olika platser och var ett mycket lyckat projekt.

Älvkarleby kommun har 2022 fått utmärkelserna ”Bästa tillväxt i länet” samt ”Bästa företagsklimat i länet” den sistnämnda för tredje året i rad. Det är otroligt positivt och vi kommer att fortsätta arbeta i den riktningen.

Till sist ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för era fantastiska insatser under 2022!

Katrin Jakobsson
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Så användes pengarna

Av en hundralapp i skatt fördelades pengarna så här:

Individ- och familjeomsorg

9,36 kronor

För- och grundskoleverksamhet

34,09 kronor

Äldre- och funktionshindradeomsorg

31,58 kronor

Gymnasie- och vuxenutbildning

7,94 kronor

Kommungemensamma verksamheter
(stödfunktioner inklusive IT- och lönecentrum samt fastighetsförvaltning)

4,66 kronor

Bibliotek, kultur och fritid

3,44 kronor

Gator, vägar och parker

2,83 kronor

Politik och revision

1,61 kronor

Räddningstjänst och samhällsskydd
(räddningstjänst, totalförsvar, samhällsskydd, beredskapsverksamhet)

1,35 kr

 Övriga verksamheter:

 • Miljö- och hälsoskydd: 0,85 kr
 • Fysisk och teknisk planering, konsument- och energirådgivning: 0,95 kr
 • Svenska för invandrare: 0,47 kr
 • Arbetsmarknad: 0,35 kr
 • Färdtjänst: 0,23 kr
 • Tillväxt-, näringsliv och turistverksamhet: 0,13 kr
 • Avfallshantering: 0,17 kr

Kommunens förutsättningar

Under 2022 minskade befolkningsmängden med två personer. Det beror främst på att födelsetalet var det lägsta i kommunens sedan år 2000, vilket speglar utvecklingen i landet i stort.

Under året var inflyttningen till kommunen större än utflyttningen med 26 personer.

Trots att 2022 på många sätt präglades av svårigheter har arbetslösheten legat på relativt oförändrade nivåer. I åldersgruppen 16-64 år ligger arbetslösheten på 8,3 % vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2021.

Efterfrågan på bostäder i kommunen fortsätter ligga på en tillfredsställande nivå, även om trycket minskade något jämfört med föregående år. Hos det kommunala fastighetsbolaget ligger uthyrningsnivån på 99 %.

Skolverksamheten står inför hantering av bristfälliga lokaler och ett underskott från 2021 och 2022. Underskottet beror till största del på högre kostnader för köp av utbildningsplatser än vad som var budgeterat för samt vissa utmaningar kring personalkostnader i vissa områden i förvaltningen. Personalkostnaderna har avvikit de senaste åren och förvaltningen har satt in åtgärder som gett en positiv effekt 2022.

En av kommunens största utmaningar kommer vara omsorgsförvaltningens verksamheter. Förvaltningen har redovisar stora underskott de senaste åren som i huvudsak beror på höga personalkostnader. Ett stort förändringsarbete pågår i hela förvaltningen och effekterna väntas bli mätbara under 2023.

Omsorgsförvaltningen står inför ytterligare utmaningar då andelen äldre ökar i högre takt än andelen i arbetsför ålder. Det innebär att mängden brukare inom äldrevården kommer öka samtidigt som kompetensförsörjningen blir svårare.

God ekonomisk hushållning

Efter att kommunen gjort positiva resultat under några år blev resultatet negativt 2019. Åren 2020 och 2021 redovisade kommunen återigen positiva resultat. Det berodde i huvudsak på generösa statsbidrag som kommunen fick för att kompensera för den svåra ekonomiska situationen som pandemin förde med sig samt en positiv fördröjd effekt av stimulansmedel.

Den positiva trenden fortsatte och under 2022 redovisades ett ännu högre resultat. I huvudsak berodde det på högre skatteintäkter och bidrag än vad som hade förväntats. Samtidigt som kommunen som helhet redovisade ett överskott kvarstod underskottet inom kärnverksamheterna utbildning och omsorg. Verksamheternas avvikelser mot budget kan till största del spåras till personalkostnader och interkommunala ersättningar till gymnasie- och grundskolor.

Under de kommande åren är kommunens ekonomi helt beroende av att organisationen effektiviserar, prioriterar och utvecklar verksamheterna. Politiker och tjänstemän behöver arbeta aktivt med prioriteringar och omfattande utveckling av kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges mål

Mål som har uppfyllts

Målområde: Tillsammans i Älvkarleby kommun

 • Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun.

Målområde: God ekonomisk hushållning

 • Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter, bidrag och andra intäkter.
 • Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till minst 15 miljoner kronor.
 • Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga avsättningar ska öka med minst 1 procentenhet årligen.
 • Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga strategiska investeringar undantas.

Målområde: God utbildning för alla

 • Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov.

Målområde: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Vi ska främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden i syfte att fler upptäcker och besöker Älvkarleby kommun.
 • Antal företag i kommunen ska öka.

Målområde: Minskad ojämlikhet

 • Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet.
 • Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus.

Målområde: Hållbar konsumtion och produktion

 • Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet.
 • Kommunen ska stödja kultur- och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet.
 • Främja hållbar mobilitet.

Mål som har påbörjats men ännu inte uppfyllts

Målområde: God utbildning för alla

 • Vi ska höja utbildningsnivå i kommunen och öka behörigheten till gymnasiet.

Målområde: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap, med särskilt fokus på unga.
 • Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaden.
 • För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så önskar.

Målområde: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska ges möjlighet att ansluta till snabbt och kapacitetsstarkt bredband med minst 100 MB/sekund till 2020. Till 2030 ska 100 % vara uppnått.

Målområde: Minskad ojämlikhet

 • Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden.

Mål som inte har uppfyllts

Målområde: Tillsammans i Älvkarleby kommun

 • Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska analyser.

Målområde: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Befolkningsökning om minst 30 nya invånare per år.

Målområde: Minskad ojämlikhet

 • Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser.
 • Vård och omsorg ska präglas av god kvalité.
Sidan granskades senast 2023-08-08