Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

På sista mötet före sommaruppehållet beslutade kommunfullmäktige bland annat om mål och budget för 2024-2027.

Bild från möte genom kameralins

Älvkarleby kommun har visat goda resultat de senaste åren, och budgeterade med ett litet överskott för år 2023. Kommunen är dock klart påverkad av den allt mer ansträngda ekonomiska situationen och prognosen för år 2023 är betydligt mer dyster än budget.

De ekonomiska utmaningarna är stora för inför 2024, då stort fokus kommer att läggas på omsorgsverksamheten.

Medborgarförslag

Fyra nya medborgarförslag anmäldes, om

 • digitala hemguider: Möjlighet för invånare som har fyllt 70 år att få hjälp med teknik i hemmet utan kostnad. Förslaget lämnas till Omsorgsnämnden för beredning.
 • Project Camp Elfkarleby, Centrum för Utveckling av Samhällskritisk verksamhet: Skapa förutsättningar att erbjuda kunder en helhetslösning via en plattform för samverkan. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 • att se över och utforma en anbudsinbjudan för hämtning av avlidna. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 • att undersöka möjligheten att ta fram förslag till en ny muralmålning på brandstationen. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige besvarade ett tidigare inlämnat förslag om nytt stopp för sjukresebussen i närheten av Skogslundskiosken. Kommunen har skickat förslaget till Region Uppsala som ansvarar för sjukresebussen. Regionen har meddelat att en hållplats läggs till för sjukbussen från och med höstens tidtabell, antingen i direkt anslutning till eller i närheten av befintlig hållplats Upplandsbodarna.

Motioner och interpellationer

Motioner

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnade gemensamt en motion om

 • kommunala idrottsanläggningar. Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

 • avslå en motion om att teckna partnerskap med Kvinnojouren Liljan. Ett nytt lagförslag kan innebära att alla typer av skyddat boende ska uppfylla vissa kvalitetskrav och ha tillstånd för verksamheten. Kommunen avvaktar med att ta ställning tills beslut tagits om lagändring och Liljan fått tillstånd att bedriva verksamhet.
 • avslå en motion om utveckling av Frivilliga Resursgruppen, FRG. Kommunen samarbetar kontinuerligt med FRG för att utveckla arbetet utifrån befintliga resurser.
 • återremittera en motion om upprättande av arbetslinjen för komplettering av förvaltningens och nämndens svar. 

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt interpellationer till

 • Katrin Jakobsson (S), om produkter från Mondelez
 • Magnus Grönberg (S), om industriområdet vid Bodaån
 • Åsa Strid Andersson (S), om uppföljning av språkkunskaper
 • Åsa StridAndersson (S), om personalkostnader inom omsorgsförvaltningen

Tidigare interpellationer

Kommustyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på interpellationer om

 • arbetet med att stötta frivilligorganisationer. Beslut om en rutin för stöd till frivilligorganisationer tas på första mötet i höst. Intern information pågår och i samband med beslutet kommuniceras också information externt.
 • tidpunkt för presentation av utvärderingen av kommunens pandemihantering. Utredningen är klar och presenteras i första möjliga politiska process.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på interpellationer om klotter och skadegörelse. Den politiska prioriteringen är fungerande rutiner för att behandla klotter och skadegörelse. Någon antagen kommunal riktlinje finns inte.

Som ersättare för Utbildningsnämndens ordförande Marie Pettersson (S) besvarade Anett Aulin (V) en interpellation om utbildning inom pågående dödligt våld, PDV, i kommunens skolor. Grundskolor och vuxenutbildning får i augusti en föreläsning om PDV.

Sidan granskades senast 2023-10-30