Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 20 september.

Bild från ett fullmäktigemöte genom kameralins

Hela mötesprotokollet finns att läsa här, så snart det har justerats.

Mötet inleddes med att Tryggve Pederby, Region Uppsala, berättade om Liv och hälsa ung, en enkätundersökning för grundskolans årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Den genomförs vartannat år sedan 2005. Syftet är att ge kunskap om unga i länet, deras hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.


Kommunfullmäktige beslutade bland annat att

 • köpa in en del av fastigheten Marma 61:1. Området är idag planlagt för fritidshusbebyggelse och utreds för VA. Köpet finansieras av projektmedel.
 • ändra detaljplanen för Folkets Hus i Skutskär. Syftet är att skapa ny ändamålsenlig markanvändning för besöksanläggning och centrumverksamhet. Om fastigheten saneras från föroreningar kan marken även användas för bostäder. Detaljplanen ska bland annat skydda Folkets Hus mycket höga estetiska och arkitektoniska värden.
 • utse fem nya nämndemän: Agneta Bergström, Mattias Brandt, Sandra Liljekvist, Anna Högberg och Christer Apelqvist.

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) besvarade ett medborgarförslag om hundrastgård i Skutskär. Förslaget avslås eftersom hundrastgården redan finns.

Motioner och interpellationer

Motioner

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnade gemensamt motioner om

 • att engagera medborgarna i kampen mot invasiva arter. Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • mer företagsvänliga nämnder i Älvkarleby kommun. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 • aktivt båtliv i Älvkarleby kommun. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 • Artificiell intelligens, AI. Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

 • bifalla en motion om att utbilda politiker och tjänstemän i företagandets villkor. Förvaltningen får uppdraget att bjuda in till en redan planerad utbildning, med rekommendation att alla berörda deltar.
 • avslå en del i en motion om språktest och introduktion i svenska traditioner som handlar om att skapa traditionsspecifik introduktion för medarbetare. Den del av motionen som rör språktest anses besvarad i och med att förvaltningen redan arbetar med ett arbetsprov för all nyrekrytering i vård och omsorg, samt kompetensutveckling inom läs-, skriv- och språkförståelse för redan anställd personal.
 • bifalla en motion om inrättande av trygghets- och säkerhetsråd. Syftet är att skapa förutsättningar för en bred dialog mellan kommunen och berörda aktörer i arbetet med trygghet och säkerhet.

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt interpellationer till

 • Katrin Jakobsson (S), om uteblivet ansvar för kommunens ekonomi
 • Magnus Grönberg (S), om tryggheten i Älvkarleby kommun
 • Magnus Grönberg (S), om översiktsplanen

Tidigare interpellationer

Kommustyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på interpellationer om

 • inköp av produkter från Mondelez. Älvkarleby kommun köper i liten omfattning produkter från Mondelez. Vi för dialog med vår leverantör och utreder internt konsekvenserna av att helt upphöra med inköpen. Därefter fattas beslut om hur vi går vidare.

Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S) svarade på interpellationer om

 • uppföljning av språkkunskaper. Utifrån sommarens rekrytering av vikarier ser vi färre kandidater med dåliga språkkunskaper. Några har nekats anställning på grund av att deras kunskaper i svenska är för dåliga.Det är dock för tidigt att göra en fullständig utvärdering.
 • personalkostnader inom personalförvaltningen. De tre senaste åren har andelen administrativ personal minskat inom varje verksamhetsområde. Undantaget är Tallmon som hade en ökning med 0.22 % jämfört med 2022. Målsättningen är alltid att fördela resurserna för att möte verksamheternas behov.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på en interpellation om

 • tidplaner för ett nytt industriområde i Bultbo och förändring av industriområdet vid Bodaån. Arbetet med att skapa ett nytt industriområde i Bultbo har avbrutits. Höga naturvärden och för stora exploateringskostnader innebär att underlag saknas för en etablering. Området vid Bodaån ska enligt översiktsplanen vara tillgängligt för bostäder senast år 2050. En omställning från industriområdet tar lång tid och kostar mycket pengar. Därför är en tydligare tidplan svår att ge.

Valärenden

Christer Lindeberg (M) har avsagt sig uppdraget som revisor. Ersättare utses på kommunfullmäktiges nästa möte.

Adam Cara (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden. Ersättare utses på kommunfullmäktiges nästa möte.

Kommunfullmäktige beslutade att

 • entlediga Marie Pettersson (S) från uppdraget som ordförande i Älvkarlebyhus AB. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.
 • utse Lars Skytt (S) till ny ordförande i Älvkarlebyhus.
Sidan granskades senast 2023-09-25