Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Projekt för ökad skolnärvaro

Älvkarleby kommun är en del av projektet Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala.

Bild på händer

Projektet Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala riktar sig regionalt till personer i åldrarna 13-29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller stöd för att återgå till arbete eller studier. Region Uppsala är projektägare och projektpartners är Älvkarleby, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp och Uppsala kommuner. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår till 2026.

Region Uppsala ansvarar för den övergripande nivån med regionala stödstrukturer. Kommunernas ansvar är att genomföra insatser för att möta behoven lokalt i den egna kommunen. Varje kommun har dessutom sin egna lokala projektorganisation.

Projektet i Älvkarleby kommun

I Älvkarleby kommun är målgruppen elever i åldrarna 13-19 år som antingen går i högstadiet eller introduktionsprogram.

Lokalt drivs projektet av Karolina Bergqvist och Sanna Lassila som är projektledare respektive projektmedarbetare. Karolina är lärare i grunden och Sanna har sin bakgrund som socialpedagog. Deras uppdrag är att är att främja skolnärvaro på individnivå samt ta fram en modell för att öka närvaron i skolan.

”Problematisk skolfrånvaro är en fråga som man jobbar mycket med i hela landet. Det finns gott om goda exempel på arbetssätt och metoder som vi kan använda oss av här i kommunen”, säger Karolina.

Syftet med projektet är att motverka problematisk skolfrånvaro så att fler går ut skolan med fullständiga betyg samt att öka andelen behöriga till gymnasiet så att fler kan komma ut i arbete. En viktig del i arbetet för att främja skolnärvaro är att stärka samarbetet med andra aktörer som är viktiga för att, t ex individ- och familjeomsorgen och barn- och ungdomspsykiatrin.

En annan faktor är vikten av att sätta in tidiga insatser och att lyssna in och jobba individanpassat. Frånvaron behöver kartläggas utifrån elevens perspektiv.

”Vi behöver titta på alla bitar: eleven, familjen, skolsituationen och sociala sammanhang. För att kunna kartlägga orsaker och hitta metoder som passar för just den individen behöver vi förstå hela situationen”, säger Sanna.

Sidan granskades senast 2023-10-02