Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hur formas centrum?

I ett nytt gestaltningsprogram finns riktlinjer och vägledning för hur Skutskärs centrum kan formas.

Bild från gestaltningsprogrammet, på Skutskärs centrum

Sedan länge finns ett behov av att förtydliga Skutskärs centrum, och att skapa riktlinjer för hur det offentliga rummet kan utformas. I ett nytt gestaltningsprogram som kommunfullmäktige beslutade om i våras, finns nu ambitioner och kvalitetsnivåer formulerade. Programmet finns både som pdf och i en digital version.


Inspiration och vägledning

Kommunarkitekt Sofie Åberg är en av flera som arbetat med programmet. "Skutskärs centrum har i flera omgångar varit en viktig fråga för oss. I fjol fick vi resurser och möjlighet att ta fram och landa i ett gestaltningsprogram. Det är tänkt som inspiration och vägledning för alla som planerar, bygger och förvaltar centrum," säger Sofie.

Programmet kan vara ett stöd till exempel när allmänna platser och grönytor ska belysas och möbleras. Det kan också fungera som riktlinje vid bygglovsprövning och i arbetet med nya detaljplaner, men är inte juridiskt bindande.

Redan efter några månader har gestaltningsprogrammet kommit till nytta, bland annat i beslut som rör form och färg i nya detaljplaner. I programmet finns också förslag på något högre byggnader längs gågatans östra sida, för att rama in centrum och göra gaturummet trevligare. Det har inspirerat Älvkarlebyhus AB som nu vill bygga två nya bostadsvåningar på fastigheten där butiken MM ligger.

Sofie Åberg ser fram emot ett levande gestaltningsprogram som varar länge.
"Min förhoppning är att det kan förnyas när vi får nya underlag, och att det ska användas ofta och av många," avslutar Sofie Åberg.

Sidan granskades senast 2023-10-20