Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 25 oktober.

Bild från möte med fullmäktige

Hela mötesprotokollet finns att läsa här så snart det har justerats.

Under mötet beslutade politikerna bland annat att

 • godkänna delårsrapporten för 2023. Det ansträngda ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har kraftigt påverkat kommunen. Arbetsmarknaden har hittills klarat sig bättre än förväntat, men prognosen är fortfarande negativ.
 • fastställa avfallstaxa för 2024. Beslutet gäller under förutsättning att samma beslut tas i alla medlemskommuner i Gästrike Återvinnare.

Valärenden

Pernilla Friman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen utser ersättare.

Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Per Wennergrund (SD) till ny ledamot i Utbildningsnämnden. Han ersätter Alexandr Nasedkin (SD) som avsagt sig uppdraget.
 • Jenny Sundell (SD) till ny ersättare i Utbildningsnämnden.
 • Georges Al-Sawiri (KD) till ny ersättare i Utbildningsnämnden. Han ersätter Adam Kara (KD) som tidigare har avsagt sig uppdraget.
 • Kenneth Holmström (M) till revisor. Han ersätter Christer Lindeberg (M) som tidigare avsagt sig uppdraget.

Medborgarförslag

Ett nytt medborgarförslag anmäldes, om att sätta färgade ljus i julgranen i kommunen. Förslaget lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ett tidigare förslag om att undersöka möjligheten att ta fram förslag till en ny muralmålning på brandstationen. Det lämnas till centrumgruppen för fortsatt hantering.

Motioner och interpellationer

Motioner

Kristdemokraterna lämnade en motion om ridspår i Älvkarleby kommun. Motionen lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motioner om

 • en träffpunkt för äldre på Fyrklövern. Anledningen är Omsorgsnämndens ekonomiska läge.
 • ny ungdomsgård med intilliggande motorgård. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar sedan drygt ett år med justering av detaljplanen i det föreslagna området vid panncentralen. Arbetet med att flytta fritidsgården pågår parallellt.

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt interpellationer till

 • Katrin Jakobsson (S), om hur företagsklimatet i kommunen ska förbättras.
 • Åsa Strid Andersson (S), om försörjningsstöd till individer som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Tidigare interpellationer

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på interpellationer om

 • uteblivet ansvar för kommunens ekonomi. Majoriteten tar ansvar. Inför 2022 hade vi en positiv budget som klarade alla finansiella mål. Samtidigt uppmärksammades kommande utmaningar, som den demografiska utvecklingen, i allt budgetarbete, delårs- och årsredovisningar. Ett stort åtgärdspaket arbetades fram och genomförs nu inom Omsorgsförvaltningen. Det var däremot inte möjligt att förutse kriget i Ukraina och den kraftiga nedgången som omfattar både nationell och internationell ekonomi.
 • översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens översiktsplan. Aktualitetsprövning av översiktsplanen sker i samband med planeringsstrategin. Bedömningen är att fullmäktige fattar beslut i maj 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på en interpellation om

 • tryggheten i Älvkarleby kommun. Älvkarleby är en trygg kommun att bo i visar brottsstatistik.
Sidan granskades senast 2023-11-01