Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 22 november.

Bild på fullmäktigemöte genom kameralins

Hela mötesprotokollet finns att läsa här så snart det har justerats.

Under mötet beslutade politikerna bland annat

 • om Samhällsbyggnadsnämndens taxor och avgifter för 2024
 • att partistödet ska vara oförändrat 2024. Alla partier som är representerade i fullmäktige får 13 280 kr per parti och 13 280 kr per mandat. Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen.
 • om en ny pensionspolicy för förtroendevalda.

Medborgarförslag

Inga nya medborgarförslag anmäldes.

Motioner och interpellationer

Motioner

Kristdemokraterna lämnade en motion om att

 • revidera kommunens måltidspolicy och stryka kravet på att en viss andel av inköpskostnaderna ska vikas för inköp av ekologiska livsmedel.
 • den reviderade måltidspolicyn reglerar att ekologiska varor får köpas in om priset inte överstiger det icke ekologiska alternativet

Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Interpellationer

Martin Sahlberg (M) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt en interpellation till

 • Marie Pettersson (S), om åtgärder för att fler elever ska klara grundskolan

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt en interpellation till

 • Katrin Jakobsson (S), om säkerhetsrutiner vid anställning till den kommunala förvaltningen

Tidigare interpellationer

Kommustyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på interpellationer om

 • hur kommunens företagsklimat ska förbättras. Kommunstyrelsen har uppdraget att arbeta för utveckling av näringslivet, till exempel genom att underlätta för företagare i upphandlingar, mark- och utvecklingsfrågor. Arbetet pågår kontinuerligt, framför allt via Näringslivs- och utvecklingsavdelningen.

Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S) svarade på en interpellation om

 • försörjningsstöd till individer som uppehåller sig olagligt i Sverige. Via vårt journalsystem har vi tillgång till uppgifter om Migrationsverkets beslut. Älvkarleby kommun betalar alltså inte ut ekonomiskt bistånd till individer som saknar laglig rätt att vistas i Sverige.

Valärenden

Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Tücsi Lajos (S) till ny ersättare i Utbildningsnämnden. Hon ersätter Caroline Liberg (S) som har avsagt sig uppdraget.
 • Jennifer Eriksson (V) till ny ersättare i Valnämnden. Hon ersätter Håkan Törnell (V) som har avsagt sig uppdraget.
Sidan granskades senast 2023-11-28