Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hyggesfritt skogsbruk

Älvkarleby kommun äger och förvaltar 186 hektar skog utanför detaljplanelagt område. Nu ställer vi om till hyggesfritt skogsbruk.

Bild på skog

I Älvkarleby kommun finns nästan all skog nära tätorterna, och för många människor är skogen en viktig plats för avkoppling och upplevelser. Utöver de 186 hektar skogsmark finns även planlagd park- och naturmark precis intill bebyggelse.

Ett hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan några större kalhuggna ytor.

"Från och med 1 februari gallrar vi bara och gör gläntor. Det kallas plockhuggning och sker med stor omsorg och hänsyn till olika natur-, kultur- och miljövärden," berättar Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör på tekniska avdelningen. Undantag från det hyggesfria skogsbruket sker enbart om en detaljplan upprättas för ett område, till exempel i syfte att skapa ett nytt bostadsområde.

Den mer traditionella avverkningen har under flera år gett en god ekonomisk avkastning. Ett hyggesfritt skogsbruk innebär inte samma intäkter, och Maj-Britt Lundberg betonar att andra värden är viktigare än de rent ekonomiska. Skogsskötseln inriktas nu mot att bevara skogen, skapa förutsättningar för friluftsliv och öka den biologiska mångfalden.

"Vi ska till exempel skapa fler och större faunadepåer genom att låta avverkade stockar ligga kvar i högar. När de förmultnar på plats kan larver och andra smådjur fortsätta leva där. Det kan upplevas som skräpigt, särskilt när depåerna ligger intill stigar. Genom information på plats hoppas vi öka förståelsen för hur värdefulla depåerna är," säger Maj-Britt Lundberg.

Trädmästarna AB

Från den 1 februari 2024 har Älvkarleby kommun ett avtal om skogsvård och skötsel med företaget Trädmästarna AB. Via upphandlingen har kommunen tillgång till arborister och kan även göra naturinventeringar. Avtalet löper på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning.

Sidan granskades senast 2024-02-07