Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samverkan för tryggare samhälle

Älvkarleby kommun och Lokalpolisområde Norduppland har tecknat en ny överenskommelse om samverkan.

Bild på tillförordnad lokalpolisområdeschef Anette Lindblom och kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S).

Överenskommelsen undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) och Anette Lindbom, tillförordnad chef för lokalpolisområde Norduppland.

”Att vi nu fortsätter att arbeta gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ser jag som oerhört positivt. Vi kommer i och med det att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis,” säger Katrin Jakobsson.

Anette Lindbom betonar att svensk polis är inne i en tillväxtfas och att det kommer att förbättra möjligheterna att finnas till för medborgarna. "Detta samverkansavtal inriktar sig på hållbara och effektfulla metoder för att medborgarna ska känna att vi finns för dom och att vi är närmare medborgarna i denna fas.”

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

Det första steget mot ett samarbete med polisen togs redan 2016 när det första medborgarlöftet undertecknades. Sedan den 1 juli 2023 har Sveriges kommuner ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen.

Johanna Wilestedt, säkerhetsskyddschef, förklarar vad det innebär: "Utgångspunkten för arbetet är den lokala lägesbilden. Utifrån den tar kommunens lokala brottsförebyggande råd varje kvartal fram ett inriktningsbeslut för att möta och förebygga de problem som lägesbilden visar. Inför varje nytt inriktningsbeslut utvärderas resultaten från föregående kvartal och specifika insatser följs upp."

Förutom olika kommunala verksamheter som skola och fritids, individ- och familjeomsorgen består det lokala brottsförebyggande rådet av polisen och Gästrike Räddningstjänst, Älvkarlebyhus och vaktbolaget Sauvera.

Vad har hänt det senaste året?

Det senaste året har framförallt handlat om att säkerställa att kommunen följer och förhåller sig till den nya lagstiftningen. Bland annat tar vi fram en lägesbild över hur brottsligheten ser ut i kommunen.

På temat trygghet i kommunen genomförde Älvkarleby kommun både medborgardialog en enkätundersökning tillsammans med polisen. Resultatet visar att invånarna generellt känner sig trygga i kommunen, vilket också bekräftas i polisens egen trygghetsmätning.

Vi har också

  • startat Samverkan Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF)
  • tillsammans med Älvkarlebyhus och polisen arbetat med Våga Värna
  • deltagit på EPA-träffen och pratat med ungdomar om trygghet
  • arbetat med nolltolerans av klotter och skadegörelse
  • internt arbetat med säkerhetskultur och hot och våld som riktas mot både personal och förtroendevalda
Sidan granskades senast 2024-04-19