Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 24 april.

Bild på ordförandeklubba

Hela mötesprotokollet finns att läsa här så snart det har justerats.

Sedan tidigare subventionerar kommunen resor med färdtjänst. På mötet den 24 april beslutade fullmäktige om en justering av egenavgiften för att subventioneringen ska bli jämlik oavsett vilket fordon resan sker med.

Från den 1 maj är egenavgiften för resor med

 • taxi 32,5 % av totalbeloppet (taxameterbeloppet plus startavgift)
 • specialfordon 14 % av totalbeloppet (taxameterbelopp plus startavgift)

Valärenden

Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Anna Högberg (M ) till ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden. Hon ersätter Monica Lindeberg (M).
 • Frida Larsson (M) till ersättare i Utbildningsnämnden. Hon ersätter Karolina Hedlund (M).
 • Roger Petrini (M) till ordinarie ledamot i Valnämnden. Han ersätter Monica Lindeberg (M).
 • Bo Janzon (M) till ersättare i Valnämnden. Han ersätter Karolina Hedlund (M).
 • Ruth Pereira (KD) till ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden. Hon ersätter Charlotte Mariasson (KD).

Medborgarförslag

Tre nya medborgarförslag anmäldes, om

 • att äldre elever på Rotskärsskolan ska plocka skräp längs vägen mellan skolan och Willys. Förslaget lämnas till Utbildningsnämnden ör beredning.
 • åtgärda åkern vid vändplanen på Bågevägen och göra om den till kolonilotter med komposteringsyta.. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • att skapa en kanot- och rastplats i anslutning till av- och påfart till E4. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå tidigare inlämnade medborgarförslag om

 • hämtning av avlidna
 • Camp Elfkarleby

Motioner och interpellationer

Motioner

 • Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnade gemensamt en motion om att låta Lagen om valfrihet, LOV, även gälla alla hemtjänstinsatser i Älvkarleby

Motionen lämnas till Omsorgsnämnden för beredning.

 • Moderaterna lämnade en motion om en handlingsplan för särskilt begåvade elever.

Motionen lämnas till Utbildningsnämnden för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

 • godkänna en motion om inventering av invasiva arter.
 • avslå en motion om kommunala idrottsanläggningar

Interpellationer

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt en interpellation till

 • Åsa Andersson Strid (S), om arbetslinjen i Älvkarleby kommun
 • Magnus Grönberg (S), om kommunens städverksamhet

Tidigare interpellationer

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på en interpellation om

 • brottsligheten i kommunen. Antalet anmälningar om bedrägerier och skadegörelse har ökat. Bedrägerier har ökat mest, och det är också den kategori som är svårast att arbeta med lokalt. De flesta anmälningarna om skadegörelse beror på en ny rutin inom kommunen och Älvkarlebyhus. Varje år får 1000 invånare möjlighet att svara på på polisens trygghetsenkät. I fjol svarade 570 personer. Mätningen bygger på 40 indikatorer som tillsammans bildar ett problemindex graderat från 0-6. Medelvärdet 2 motsvarar ” Inte särskilt påtagliga problem”. Sammantaget för hela Älvkarleby kommun visar trygghetsmätningen ett index på 1.61 (2023).

Utbildningsnämndens ordförande Marie Pettersson (S) svarade på interpellationer om

 • hur vi ska få fler elever att klara grundskolan. Kvalitetsdialoger pågår med Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten. Syftet är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.
 • SFI-resultaten. År 2023 påbörjade totalt 98 personer en SFI-utbildning. Av dessa har 41 personer fått ut betyg och 24 stycken studerar fortfarande. Övriga har avbrutit utbildningen, till exempel för att de flyttat från kommunen eller hänvisats till en utbildning i yrkessvenska.

Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S) svarade på en interpellation om

 • välfärdsbrottslighet. Utöver alla kontroller som sker har handläggare på ekonomiskt bistånd under 2023 fått utbildning om hantering av ärenden där en klient felaktigt tagit emot bistånd. Under 2024 tas ett internt verktyg fram, baserat på material från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), för att motverka välfärdsbrottslighet.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på interpellationer om

 • effektivisering av kommunens fastighetsdrift. Utredningen av framtida arbetsformer för fastighets- och parkdrift är klar och presenteras inom kort.
 • rättelsetrappan, en modell för att öka dialog och förståelse mellan kommunen och företagen: Ett arbete pågår för att utveckla dialog med alla som har kontakt med Samhällsbyggnadsnämnden. Resultatet presenteras senare i vår.
 • prickmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer en planprioriteringsordning i arbetet med nya detaljplaner. I varje förslag till detaljplan görs också en översyn av prickmark.
Sidan granskades senast 2024-04-30