Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Insikt ska ge ökat samarbete och bättre dialog

Bättre dialog mellan kommun, tjänstepersoner och näringsidkare, samt insikter om företagares utmaningar, var några mål med utbildningen 17 juni.

Bild på politiker, tjänstepersoner och företagare som får gemensam utbildning.

En grundläggande förståelse för företagandets villkor kan ha en djupgående effekt på beslutsfattandet i vår kommun. Det kan vara skillnaden för att skapa fler jobb och främja en bättre integration på arbetsmarknaden. Med detta i åtanke arrangerades den 17 juni en eftermiddag om företagandets villkor i Älvkarleby kommun. Syftet var att hjälpa företag att växa och utvecklas mer med kommunens service.

Aktiviteten inleddes med en presentation av Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsala län. Hon redogjorde för en färsk enkätundersökning som företagare i Älvkarleby kommun hade svarat på. Presentationen satte tonen för eftermiddagen och gav insikt i de utmaningar och möjligheter som företagare i kommunen står inför.

Efter presentationen följde en workshop som utformades som ett underhållande och konstruktivt spel. Deltagarna delades in i grupper och tilldelades olika roller för att kunna se på utmanande situationer ur olika perspektiv. Denna metod visade sig vara mycket effektiv för att engagera deltagarna och underlätta diskussioner om svåra frågor.

"Det var en väldigt givande eftermiddag," säger Katrin Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande (S). "Genom de lättsamma formerna blev det enklare att mötas och diskutera viktiga förutsättningar för näringslivet."

Under workshopen fick grupperna själva välja tre av sju frågor att diskutera under en timme. En åttonde fråga var obligatorisk för alla grupper och handlade om att identifiera den största utmaningen i samarbetet mellan företag, politiker och tjänstepersoner. De flesta grupper lyfte fram bristande kommunikation och förståelse för varandras verksamheter som de största hindren.

"Genom att arbeta med situationer, som den här modellen kallas, kan vi både stärka kommunikationen sinsemellan och öka förståelsen för varandras verksamheter," säger Eva Cooper, näringslivs- och utvecklingschef. Hon arrangerade eftermiddagen tillsammans med näringslivsutvecklare Linda Helzenius.

Deltagarnas positiva reaktioner bekräftade att den lekfulla och interaktiva ansatsen var effektiv. De uppskattade möjligheten att genom spelet ta sig an stora frågor och arbeta sig fram till gemensamma lösningar.

”Det var första gången jag var med på något liknande möte. Jag har lite hållit mig undan då jag har varit osäker på vad jag har att komma med. Men det var ju både nyttigt och roligt att få diskutera med varandra viktiga frågor,” säger Dan Larsson Sognestrand, Mellansvenska Industriinstallationer AB

Sammanfattningsvis visade sig denna eftermiddag vara ett framgångsrikt steg mot att förbättra dialogen och förståelsen mellan företagare och beslutsfattare i Älvkarleby kommun. Genom att fortsätta på denna väg kan kommunen ytterligare stärka sitt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och gott företagsklimat.

Sidan granskades senast 2024-06-26