Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 19 juni.

Bild på ordförandeklubba

Hela mötesprotokollet finns att läsa här.

På mötet beslutade politikerna bland annat om en

 • brottsförebyggande lägesbild och åtgärdsplan för perioden juli 2024-juni 2026
 • planeringsstrategi för översiktsplaneringen i kommunen
 • ny nödvattenplan

Ny nödvattenplan

Älvkarleby kommun och Gästrike vatten AB ansvarar gemensamt för dricksvattenförsörjning. Vid längre avbrott, eller om vattnet i kranen har för dålig kvalitet för att kunna drickas, kan nödvatten distribueras via tankar eller andra tappställen.

Nödvattenplanen beskriver ansvarsförhållanden och hur prioriteringar behöver göras i en nödsituation. Den har tagits fram i samverkan med Gästrike Vatten AB, samt kommunerna Gävle, Ockelbo och Hofors.

Medborgarförslag

Två nya medborgarförslag anmäldes, om

 • bibliotekets lilla butik
 • större strand vid simstadion

Båda förslagen lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för behandling.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att

 • bifalla ett förslag om mer belysning på asfalterad yta mellan Lindgatan och Pilgatan.
 • avslå ett förslag om bankkontor i kommunen. Banker är privata företag som själva bestämmer var de etablerar sig.

Motioner och interpellationer

Motioner

 • Sverigedemokraterna lämnade en motion om att upphandla ett digitalt mötesverktyg till kommunfullmäktige.

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att

 • godkänna en motion om inventering av invasiva arter.
 • avslå en motion om kommunala idrottsanläggningar

Interpellationer

Torbjörn Löfgren (KV) ställde en interpellation till Magnus Grönberg (S), om nedläggning av leklplatsen i Fleräng/Lindsäng.

Tidigare interpellationer

Omsorgsnämndens ordförande Åsa Strid Andersson (S) svarade på en interpellation om

 • arbetslinjen. För närvarande ansöker totalt 138 klienter om ekonomiskt bistånd varje månad. Personer som uteblir från anvisad praktik eller aktivitet måste styrka frånvaron, t ex med läkarintyg. Följden av ogiltig frånvaro
  • vid enstaka tillfällen; reducering av det ekonomiska biståndet
  • i högre utsträckning; personen bedöms inte längre uppfylla villkoren för att få ekonomiskt bistånd.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) svarade på en interpellation om

 • kostnadsökning för kommunens städverksamhet 2014-2022. Orsakerna är bland annat att all städning numera ingår i kostnaden, att fler enheter och större ytor städas, samt att städningen nu följer Folkhälsomyndighetens råd för lokalvård. Tidigare förekom ofta synpunkter och klagomål på undermålig städning, idag ligger kundnöjdheten på 93 %.

Valärenden

Frida Larsson (M) har avsagt sig sin plats som ersättare i Omsorgsnämnden. Ersättare utses på kommunfullmäktiges nästa möte.

Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Tomas Lind (C ) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Han ersätter Paul Wisén (C).
 • Lena Lindqvist (SD) till ordinarie ledamot i Valnämnden. Hon ersätter Jenny Sundell (SD).
 • Thomas Eriksson (SD) till ersättare i Valnämnden. Han ersätter Lena Linqvist (SD).
 • Tucsi Lajos (S) till ersättare i kommunstyrelsen. Hon ersätter Anu Sundin (S).
 • Kennet Holmström till ordinarie revisor i Gästrike Vatten AB samt till revisorsersättare i Älvkarleby Vatten AB.
Sidan granskades senast 2024-06-26