Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar för att skapa en säker vattenleverans till invånarna i regionen.

På uppdrag av de båda kommunerna har Gästrike Vatten sedan 2013 utrett möjligheter och alternativ för att öka den regionala samverkan för vattenproduktion.

Det har resulterat i ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen. Med den föreslagna lösningen kan flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk komplettera och ersätta varandra. På det sättet skapas en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.

Under processen har Älvkarleby Vatten haft juridiskt stöd för att säkerställa egna intressen. Konsultföretaget Ramböll har också granskat underlaget med utgångspunkt i lokala behov.

Beslut 2018

2018 beslutade kommunfullmäktige i Älvkarleby och i Gävle att anlägga en helt ny vattenförsörjningsanläggning. Besluten fattades efter förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten.

Vad ska hända?

Kommunfullmäktiges beslut från 2018 innebär att Gästrike Vatten ska bygga ett helt nytt vattenverk vid Mon. I arbetet ingår

  • ny vattentäkt
  • pumpstationer
  • att anlägga infiltrationsytor och borra brunnar
  • ny vattentäkt

Dessutom byggs ledningsnäten i Älvkarleby och Gävle ihop.

Titta på filmen som beskriver vad vi ska göra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överföringsledningar

En del i projektet är överföringsledningen som ska leda dricksvattnet från det nya vattenverket i Skutskär till Gävle. Cirka tre mil nya ledningar ska anläggas, i både Älvkarleby kommun och Gävle kommun.

De nya vattenledningarna ska ansluta det planerade vattenverket vid Mon till Älvkarleby Vattens befintliga ledningsnät samt till Gävle Vattens distributionsnät vid Gävle bro och i Bomhus. Till vattenverket dras sjöledning och markförlagd ledning via ytvattenintag och pumpstation i Dalälven.

Efter en gemensam första sträcka delar ledningsnätet upp sig i två, en ledning mot Bomhus och en mot Lapphällan vid Gävle Bro. Bygget av ledningarna kommer att ske i etapper mellan år 2023 och 2028.

Kartan visar ungefärlig ledningssträckning.

Bild på karta med ungefärlig ledningssträckning
Sidan granskades senast 2024-05-24