Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 18 november

Frukosten är helt och hållet digital och kommer att bli mycket intressant. Tillsammans med näringslivet i Tierps kommun kommer vi att få information om SKB:s världsunika byggprojekt. Vi ses på Skype kl. 07.30-09.00

Bilden visar en illustration för det planerade Kärnbränsleförvaret med byggnader ovan jord, och anläggning med tunnlar under jord.

Illustration: Lasse Modin

Hur tar vi hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt? Svensk Kärnbränslehantering AB har uppdraget och kommer så snart regeringen meddelar tillstånd att påbörja uppförandet av tre stora och komplexa byggprojekt.

Byggprojekten kommer att innebära många nya arbetstillfällen, både inom entreprenad/underentreprenad för anläggningarna och olika tjänster hos SKB som arbetsgivare. Johan Hedlund, projektansvarig på SKB berättar om projekten och kommande behov av arbetskraft.

SKB:s uppdrag är att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. I dag lagras kortlivat radioaktivt avfall i ett slutförvar, SFR, i Forsmark, och använt kärnbränsle förvaras i vattenbassänger i ett mellanlager, Clab, i Oskarshamn. För att på ett långsiktigt säkert sätt kunna ta hand om det radioaktiva avfallet behöver SKB bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och en inkapslingsanläggning, samt bygga ut det befintliga SFR.
Det är tre världsunika byggprojekt med en drifttid som sträcker sig fram till 2090-talet.

Program:

07.30 Välkomna
07.35 Aktuellt från Älvkarleby kommun – Maria Wikström, kommundirektör och Marie Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande
07.50 VillaTidningen och Magasin Upplev Norduppland – Kim Eriksson
08.00 SKB:s byggprojekt – Johan Hedlund, projektansvarig SKB
09.00 Avslut

Företagarfrukosten sker via Skype.
Länken för att ansluta får du i bekräftelsemejlet när du anmält dig.

Så här ansluter du till Skype

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 november klockan 23.30.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2020-11-05