Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

I huvudet på Näringslivschefen

Som Näringslivs- och utvecklingschef gäller det att hänga med, det kommer ständigt ny forskning, ny information och goda exempel som jag/vi kan lära oss av.

Foto på en leende man

Som Näringslivs- och utvecklingschef gäller det att hänga med, det kommer ständigt ny forskning, ny information och goda exempel som jag/vi kan lära oss av.

Jag läste en mycket intressant artikel i tidningen Näringslivet med rubriken ”Ny forskning: Småföretag räddar krisande kommuner”. Artikeln belyser vikten av ett fungerande näringsliv, inte minst i kris. Företagandet är motorn i kommunen.

Fem doktorander i fem olika länder har tittat på regionala skillnader när det gäller att ta sig ur en kris likt Volvos neddragningar i Olofström eller Stora Ensos nedläggning i Borlänge. Linda Stihl disputerar i ekonomisk geografi i Lund och är den svenska doktoranden i forskningsprojektet, hon belyser vikten av samverkan över organisatoriska gränser, t.ex. näringsliv och offentliga sektorn. Hon kommer också med tips om att kommunen kan bygga stödstrukturer som behövs för att hjälpa till att utveckla och förenkla för företagen.

Vidare säger hon ”Man måste våga vara öppen för nya idéer. Om man tror att det som fungerar nu kommer se ut på exakt samma sätt om tio år riskerar man att skapa inlåsningar”.

Länk till artikeln. Ny forskning: Småföretag räddar krisande kommuner | Tidningen Näringslivet (tn.se) Länk till annan webbplats.

Ett bra företagsklimat och entreprenörsanda är otroligt viktigt för en kommun. Om företagen är motorn så är företagsklimatet bensinen i motorn, eller nuförtiden elen i batterierna till el-motorn....

Det finns några områden som jag tycker är extra viktiga för att Älvkarleby ska växa, utvecklas och må bra. På många av områdena arbetar vi redan hårt men saknar den där (ni vet) förlösande framgången som gör skillnad.

Arbetslösheten

är hög i Älvkarleby samtidigt som kompetensbehoven i kommunen är stora, inte minst inom industrin. På våra företagsbesök har flera aktörer påtalat behovet av personal med specialkompetens inom ett specifikt område. Här behöver vi samverka och hitta gemensamma lösningar. Vi behöver även bli bättre på att anpassa utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder utefter kompetensnivå och förutsättningar hos våra medborgare.

Elförsörjningen

kommer vara av största vikt för att få till företagsetableringar eller utbyggnader i framtiden. NordSyd dragningen planeras just nu av Svenska kraftnät och kommer gå genom vår kommun. Någon station för att enkelt kunna leverera ström till framtida behov är det inte tal om, än så länge. Jag och Lars Ingeberg i Tierps kommun har uppvaktat bland annat Svenska kraftnät, Uppsalaeffekten och Vattenfall gemensamt för att få till en station, utan lycka så här långt. Vi samverkar här med politiken för att arbeta på flera nivåer samtidigt. Vi behöver lyfta frågan i alla sammanhang där vi kan påverka, både politiskt och på tjänstemannanivå.

Nya miljövillkor för vattenkraft

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor genom omprövning av tillstånden. Vattenkraft är viktig för att nå målet om ett helt förnybart elsystem. Men kraftverken påverkar ekosystem och arter. För att minska påverkan är det viktigt att använda bästa tillgängliga teknik. Det är viktigt att Älvkarleby kommun deltar i arbetet, som leds av Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. När de nya tillstånden är på plats blir nästa steg att arbeta fram en plan utefter de förutsättningar som de nya miljövillkoren sätter. Näringslivet och kommunen behöver tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för alla intressenter på området. En mycket viktig fråga då det påverkar många aktörer i Älvkarleby.

Symboliska byggnader/verksamheter

Några betydande aktörer som påverkar bilden av Älvkarleby har lagt ner sin verksamhet, här tänker jag bland annat på Dragon Gate vid E4 och Turisthotellet i Älvkarleby. Hur kan vi hitta aktörer som är beredda att hitta nya verksamhetsområden och nya affärsmöjligheter i dessa viktiga byggnader? Jag och Linda försöker men har så här långt inte hittat tillräckligt intresserade aktörer. Fortsätta nybyggnationen av bostäder. På senare år har vi sett flera positiva exempel: ”höghuset” i Skutskär, Falludden och Liljebacken. Vi får en positiv flyttkarusell som bidrar till inflyttning och höjer kvalitén på vårt bostadsbestånd. Det finns flera områden där vi vet att aktörer är intresserade. Vi får hoppas att konjunkturen vänder och att Credentia får rätt förutsättningar att bygga centrumnära bostäder vid Willys. Förhoppningsvis kan även Tegelbruket bebyggas med härlig utsikt över Dalälven. Älvkarlebyhus undersöker förutsättningarna för att bygga centrumnära hyresrätter, med dagens krav på tillgänglighet och standard skulle detta innebära en positiv flyttkarusell där villor och radhus blir lediga.

Skapa rätt förutsättningar för företagande

Otroligt viktigt att samverkan mellan näringslivet och Älvkarleby kommun fungerar så smärtfritt det kan. Bra input från näringslivet är viktigt för att få till smidiga samarbeten. Här tycker jag att vi är på rätt väg med bland annat följande:

  • Företagsbesök
  • Stora företagsdagen
  • Företagarfrukostar
  • Träffar med företagsgrupp Älvkarleby
  • Nyhetsbrev + sociala medier inlägg
  • Informations- och utbildningsträffar (t.ex. upphandling, starta eget kurser mm.)
  • Samarbete med Almi
  • Årets företagare och Årets Älvkarlebyentreprenör delas ut på Firmafesten varje år
  • Utvecklat samarbetet med Tierps kommun genom t.ex. Upplev Norduppland och elförsörjningsarbetet.
  • Stockholm Business Alliance

Detta är några av de aktiviteter som vi på näringslivsenheten ansvarar för. Vi har under min tid tagit fram en ny plan för näringsliv och besöksnäring, startat upp Stora företagsdagen, utvecklat samarbetet med Almi, gått med i Stockholm Business Alliance och utvecklat samarbetet med företagsgrupp Älvkarleby.

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 55 kommuner i 9 olika län. Där har vi mycket att lära av andra kommuner, framförallt när det gäller kompetensförsörjning och nyetableringar av företag.

Extra viktigt

Min åsikt är att vi behöver ta vara på den input som vi fått på t.ex. stora företagsdagen, företagsbesök och möten med företagsgrupp Älvkarleby och jobba hårt med att öka nivån av service och information, framförallt gällande myndighetsutövning inom Bygg och miljö.

Min sista tid på Älvkarleby kommun ägnar jag åt att skapa rätt förutsättningar för min efterträdare (jag slutar sista januari 2024). Det betyder att jag ägnar mycket tid åt att avsluta påbörjade saker, t.ex. svar på motioner, föra över information till medarbetare för pågående arbeten, avsluta 2023 och arbeta fram mål, budget, interkontrollplan med mera för 2024.

Ja det var lite av allt som försiggår i huvudet på en Näringslivschef. Välkommen att bolla dina tankar och idéer med mig.

Sidan granskades senast 2023-11-24