Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Starta livsmedelsanläggning

Ska du starta ett livsmedelsföretag, ta över en befintlig verksamhet eller göra ändringar i din verksamhet? Då behöver du ha koll på några regler.

För de flesta livsmedelsföretagare räcker det att verksamheten registreras.

Anmäl din verksamhet

Du som är livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till kommunens bygg- och miljöavdelning senast två veckor innan verksamheten startar. Det gäller även dig som tar över en tidigare godkänd eller registrerad verksamhet. Anmälningsblankett hittar du här nedan.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter att en anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten påbörjas i och med registreringen.

Du ansvarar för att verksamheten följer lagstiftningen. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du bland annat ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett fungerande system för egenkontroll. En anmälan om registrering av en anläggning ska innehålla

  • livsmedelsföretagarens namn och kontaktuppgifter
  • organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • en beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
  • uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad.

En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Större anläggningar

För större anläggningar kan en ansökan om godkännande behövas. Livsmedelsverket handlägger vissa stora anläggningar och Länsstyrelsen handlägger så kallade animalieanläggningar som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004.

EU-gemensam lagstiftning

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Om du vill starta nytt, bygga om, importera eller exportera livsmedel, upphöra eller överlåta verksamheten så kan du ha stor nytta av att läsa Livsmedelsverkets vägledningar.

Avgifter

Riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och kiosker. De vanligaste avgifterna är:

  • Avgift för registrering eller godkännande av en anläggning.
  • Årlig kontrollavgift som tas ut genom en klassificeringsmodell som tagits fram av Livsmedelsverket. Vilken avgift du som livsmedelsföretagare ska betala styrs utifrån vilken typ av verksamhet du har och vilka risker som är förknippade med verksamheten.
  • Om den ordinarie kontrollen visar på stora brister i livsmedelsföretagets verksamhet kan ytterligare kontroll behövas. Denna typ av kontroll kallas extra offentlig kontroll och ingår inte i den årliga avgiften utan debiteras med timtaxa.
Sidan granskades senast 2022-02-18