Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Avfall från verksamhet

Avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med. Allt avfall klassas med en särskild avfallskod. Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförodningen.

Avfall från industrier, affärer och andra företag benämns verksamhetsavfall. Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs. Avfallsproducenten kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och erforderliga tillstånd för transport och behandling av verksamhetsavfallet.

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Den kommunala renhållaren ansvarar för transport och behandling av allt hushållsavfall.

Grovt indelat kan man säga att verksamhetsavfall kan delas in i:

  • verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall
  • producentansvarsavfall
  • hushållsavfall

Det finns flera goda skäl att ha en hög ambitionsnivå för avfallshanteringen. Det minskar de miljöproblem som avfallet kan ge upphov till, avfallet kan utnyttjas som den resurs det är, det ger ekonomiska besparingar för behandling och transport av avfallet.

Samhällets mål är att avfallsmängden som helhet ska minskas och att farligt avfall ska tas om hand på ett säkert sätt. Utgångspunkt när man väljer hur avfallet ska omhändertas är:

1. Återanvändning
2. Materialåtervinning
3. Energiåtervinning
4. Deponering

I Avfallsförordningen och i den lokala renhållningsordningen finns bestämmelser om hur avfall ska hanteras. Avfall får inte eldas upp!

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. De kan till exempel vara frätande, giftiga eller cancerogena. Farligt avfall uppkommer de flesta verksamheter. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras på ett riktigt sätt. Därför omfattas farligt avfall av en mängd regler. Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. För verksamheter som har en skyldighet att klassa avfall med avfallskoder enligt avfallsförordningen finns specifika vägledningar på Natur-vårdsverkets hemsida.

Riskavfall vid hygienisk behandling

Riskavfall är exempelvis avfall som kan orsaka skada genom att vara stickande och skärande eller som är smittförande. Verksamheter som exempelvis använder rakblad eller nålar ska ta hand om dessa på ett sätt som minimerar risken. Skärande och stickande avfall ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:

  • Känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer inom verksamheten
  • Se till att avfall återanvänds och återvinns
  • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer
  • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
  • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det
  • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada
  • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren
Sidan granskades senast 2023-08-21