Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Cisterner

I Sverige finns flera slags cisterner. Det kan vara villacisterner, gårdscisterner (farmartankar) eller lösa behållare. De kan ligga ovan  eller i marken, utomhus eller inomhus.

Kontrollera din cistern regelbundet

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter?
Då ska den kontrolleras regelbundet.

Reglerna gäller både för privatperson och för företagare. Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som lagstiftningen kräver, kan du få problem med att få ut ersättning på försäkringen om läckage uppstått.

För dig som ska ta bort en cistern

Cistern som tas ur bruk skall anmälas till Bygg och miljöavdelningen. En cistern är antingen i bruk eller så har den tagits ur bruk. Det finns inget däremellan.

För att en cistern ska betraktas som tagen ur bruk ska den och dess rörledningar tömmas och ren­göras.
Om dessa åtgärder inte vidtagits så är cisternen fortfarande i bruk. Det betyder att den omfattas av regler om återkommande kontroll med mera. Om det av något skäl inte är möjligt att ta bort cisternen ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas på av misstag.

Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall. Tömning och rengöring av cisternen ska utföras av person med nödvändig kunskap. Det kan därför vara lämpligt att saneringsarbetet utförs av ett företag ackrediterat för kontroll av cisterner.

För dig som installera en ny cistern

I de flesta fall måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan en ny cistern installeras. Det gör du hos Bygg och miljöavdelningen

Följande ska anmälas till Bygg och miljöavdelningen:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³ men högst 10 m³.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett om cisternen finns i eller ovan mark eller inomhus.
  • Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan eller i mark, ska du informera bygg- och miljöavdelningen, sex veckor innan den tas i bruk.

Följande behöver inte anmälas till Bygg och miljöavdelningen:

  • Inomhuscistern om cisternen inte ligger inom vattenskyddsområde.
    En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Regelbundna kontroller

Cisterner ska besiktigas regelbundet - vart tredje, sjätte eller tolfte år. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskydds­område och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.

Den återkommande besiktningen ska utföras av ett "ackrediterat kontrollorgan" det vill säga en person som har godkänts för besiktningar av SWEDAC.

Efter besiktningen skriver besiktningsmannen en kontrollrapport. Den som använder en cistern ska alltid själv hålla aktuellt kontrollrapport/besiktningsintyg tillgängligt.

Bestämmelser om förvaring av dieselbrännolja och eldningsolja samt spillolja i öppna cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter, exempelvis villatankar och "farmartankar" på lantbruk, regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor.

Det finns regler för hur cisterner ska vara utformade, installeras, skötas och att de ska kontrolleras regelbundet. Särskilda regler gäller för cisterner inom fastställda vattenskyddsområden.

Tillstånd för brandfarlig vara (gas, brandfarlig vätska)

Det kan krävas bygglov för installation av cisternen samt tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Kontakta bygglovshandläggaren vid frågor om bygglov.

Kontakta Räddningstjänsten för ansökan om brandfarlig vara. Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat.

Sidan granskades senast 2024-02-07