Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Folköl

Det som brukar kallas folköl är en maltdryck som får innehålla högst 3,5 volymprocent alkohol. Alkohollagens regler styr hur försäljning av folköl ska skötas.

Syftet med reglerna är att begränsa skadlig alkoholkonsumtion. Kommunen och polisen är tillsynsmyndigheter som ska se till att lagen efterlevs. Dessa myndigheter har också rätt att få komma in i butikslokalen eller serveringsstället för att utföra tillsyn.

Anmälningsplikt

Du som serverar eller bedriver detaljhandel med öl är enligt alkohollagen skyldig att anmäla det till kommunen där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.
Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl.

Lokalen ska vara godkänd

För att få sälja öl i detaljhandel eller servering krävs det att du bedriver
verksamheten i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal.

Det är Bygg- och miljöavdelningen som beslutar om godkännande av livsmedelslokal.

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om butiken har ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Kunden ska i butiken kunna köpa matvaror för att laga en enkel måltid. Sortimentet behöver inte vara komplett, men i ett någorlunda brett sortiment bör det finnas

 • mejeriprodukter som till exempel mjölk, grädde, smör, margarin, ost och ägg
 • charkvaror som till exempel skinka, pastej, köttbullar och kotletter
 • torrvaror som till exempel flingor, mjöl, bröd, spagetti, ris, soppor och såser, potatis, socker, salt och kryddor

Dessutom bör det finnas kaffe, te, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta livsmedel.

Det är också godtagbart att butiken, istället för råvaror, har ett någorlunda omfattande och varierat utbud av färdiga, varma, kylda eller frysta måltider. Då måste man även ha tillbehör som mjölk, bröd och smör, margarin och grönsaker.

Servering av folköl

För servering av folköl gäller, förutom att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal, att det samtidigt serveras mat i lokalen. Menyn måste bestå av minst tre rätter och det ska vara lagad mat. Enkla rätter som pizza och pajer räknas som lagad mat, korv med bröd och smörgåsar gör det inte.

Ordning och nykterhet

Servering av folköl skall ske med återhållsamhet och får inte leda till olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Åldersgräns och försäljning

 • Den som säljer folköl skall förvissa sig om att den som köper eller serveras har fyllt 18 år (legitimationskontroll).
 • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte lämnas ut om det finns anledning att tro att den är avsedd att olovligen tillhandahållas någon (langas).
18vårs åldersgräns vid försäljning av folköl

Egentillsyn

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva egen tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett egentillsynsprogram.

Ett egentillsynsprogram kan innehålla dessa punkter:

 • utse försäljningsansvariga för folköl, det vill säga erfaren personal, som kan ge övriga stöd när det uppstår problem kring ölförsäljningen
 • fastställa rutiner för ålderskontroll, som till exempel att legitimation ska uppvisas av alla som köper folköl och som ser ut att vara under 25 år
 • bestämma hur nyanställda skall informeras om regler och rutiner
 • fastlägga hur ofta dessa rutiner och regler ska gås igenom med personalen'
 • lägga upp rutiner för kontroll av att personalen följer reglerna
 • se till att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken/serveringen synlig för kunderna
 • dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Om någon säljer eller serverar folköl utan att lokalen godkänts som livsmedelslokal och utan att sälja matvaror eller servera mat, kan man dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan man dömas till fängelse i högst fyra år. Lagret av folköl kan dessutom tas i beslag.

Om någon säljer eller serverar folköl till någon som är under 18 år, eller är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Denna straffbestämmelse gäller den person som lämnar ut drycken. Det spelar ingen roll om denne är butiksägare eller anställd.

Leder detaljhandel med eller servering av folköl till olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller följs inte bestämmelserna i alkohollagen, får kommunen förbjuda fortsatt försäljning. I lindrigare fall kan varning meddelas. Förbudet gäller i sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, i tolv månader.

Tips

Åldersgränsdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om alkohollagens försäljningsbestämmelser om folköl finns att beställa på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se/tillsyn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-01-09