Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Förorenade områden

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg, ytvatten eller i deponier, byggnader och andra anläggningar. Om du upptäcker eller får vetskap om en förorening ska du genast kontakta Bygg- och Miljöavdelningen. Att inte kontakta oss kan vissa fall vara straffbart.

Många av våra förorenade områden är lämningar efter äldre industrier, men även i modern tid kan oförsiktig hantering av t ex kemikalier ha orsakat föroreningar i mark och byggnader. I vår kommun finns det 100 identifierade platser som kan vara förorenade.

Anmäl om du upptäcker föroreningar

Om du upptäcker en förorening ska du anmäla det till Bygg- och miljöavdelningen. det gäller oavsett om du är entrepenör eller markägare.

Vem har ansvaret för förorenade områden?

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken.
Ansvarig för föroreningen är:

  1. Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.
  2. Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, t.ex. en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
  3. Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Anmäl arbeten i förorenade områden

Ska du utföra arbeten i förorenade områden måste du göra en anmälan till oss senast 6 veckor innan du påbörjar arbetena. Vi tar ställning till om marken behöver saneras, krav på skyddsåtgärder, vilka halter av föroreningar som kan accepteras på platsen efter att saneringen är avslutad med mera. Det är förbjudet enligt miljöbalken att starta en avhjälpandeåtgärd (sanering) utan att först anmäla detta till Bygg- och miljöavdelningen - om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.

Sidan granskades senast 2024-01-12