Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hygienlokaler, offentliga lokaler

För att skydda människors hälsa ställs krav på lokaler och verksam-heter som används av många människor. Därför måste du anmäla många verksamheter till kommunen innan du startar.

Bild på en tatuerare som tatuerar en arm

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över olika offentliga lokaler och hygienlokaler. Du måste alltid anmäla om du tänker starta en ny verksamhet eller flytta till nya lokaler. Anmälningsplikten gäller även rörliga verksamheter.

Anmälningspliktiga verksamheter

 • solarium
 • skola, förskola och fritidshem
 • fotvård
 • skönhetsbehandlingar som pedikyr och manikyr
 • tatuering och piercing

Verksamheter du inte behöver anmäla

 • tillfälligt boende som hotell, vandrarhem, idrottsanläggning och campingplats
 • lokaler för vård och annat omhändertagande

Tillsyn

Kommunen utför tillsyn, ibland även av verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Därför är det bra att redan från start anpassa lokalerna med hänsyn till regler och praxis.

Inomhusmiljön i alla allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där.

Tänk på att

 • anpassa lokalen för verksamheten, oavsett om den är anmälningspliktig eller ej.
 • ha goda rutiner för städning, hygien och förvaring av kemikalier
 • luftkvaliteten i lokalerna ska vara bra och fri från lukter.

​Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska och hygieniska produkter till försäljning ska vara registrerade, innehålls­deklarerade och märkta enligt Läkemedels­verkets föreskrifter.

Riskavfall

Skärande och stickande avfall som kanyler och skalpeller får inte ingå i övriga avfallet. Det ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador. Märk behållaren med texten ”skärande och stickande avfall” väl synligt.

Egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska visa hänsyn till miljö och hälsa. Du ska ha tillräcklig kunskap om verksamheten för att använda de skyddsåtgärder som krävs. Som verksamhetsutövare måste du kunna visa att kraven uppfylls och du är skyldig att ha skriftliga rutiner för

 • god hygien i samband med behandlingar,vid misstanke om smitta eller annan risk för människors hälsa,
 • städning och rengöring av lokaler och utrustning

Annan lagstiftning

Kontakta byggavdelningen för att kolla om du behöver bygglov för att ändra lokalens användning eller sätta upp en skylt.

Kontakta livsmedelsinspektören för anmälan och information om matservering och försäljning av livsmedel.

Arbetsmiljöverket kan också ställa krav på miljö och lokaler. Det gäller särskilt om du har anställd personal.

Avgift

Älvkarleby kommun tar ut en avgift för tillsynsarbetet. Fullmäktige beslutar om taxan.

Solarium

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt.

Innan du anmäler din verksamhet måste du ta reda på vad som gäller för din verksamhet. Fyll i alla uppgifter och bifoga de dokument som krävs för din typ av verksamhet. Anmälan ska lämnas till Bygg- och Miljöavdelningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Åldersgräns

Det är inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen och som hjälper verksamhetsutövaren att upprätthålla åldersgränsen.

Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år.

Affisch kan laddas ner på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskrifterna

 • Det ska för varje solarium framgå genom märkning att det är ett UV-typ 3 solarium.
 • På solariet ska det finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet.
 • Rörskylten ska ange lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden (ett ersättningsrörs X-värde ska vara mellan 75-100 % av originalrörets. Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85-115 % av originalrörets).
 • Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.
 • Märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering.
 • Beröringsskydd för strålkällorna ska finnas.
 • Exponeringsschemat (från solarietillverkaren) ska vara anpassat för varje enskild solariemodell och ska finnas väl synligt i lokalen.
  Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder så att kunderna solar enligt exponeringsschemats rekommenderade soltider.
 • Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider enligt exponeringsschema eller motsvarande anvisningar följs, ska finnas.
 • Automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) vid fel på timer i liggsolarier, ska finnas.
 • Nödstopsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas i minst A3 format på eller intill:
  1. varje solarium
  2. plats där betalning eller bokning för solning sker, och
  3. vid exponeringsschemat (finns att ladda hem från Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.)
 • Varningstext för UV-strålning med följande innebörd:
  ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  Detta kan även framgå av ett permanent anslag på väggen intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga personalen¨.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas tillgängligt.
 • Verksamheten får ej tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Verksamheten får inte marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, exempelvis får verksamheten inte göra reklam för D-vitamin.

För obemannade solarier gäller även att:

 • strömförsörjningen ska vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.

Fotvård

All fotvård där man använder stickande eller skärande instrument, även pedikyr, ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad och ha fria ytor.
 • Instrument och material ska förvaras i stängda lådor, skåp eller förråd.
 • Handtvättfat bör finnas i eller nära intill behandlingsutrymmet.
 • Undvik textilier som till exempel mattor, kuddar, draperier, avskärmningsskärmar, stolar.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. I rutinerna ska det framgå vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Lokalen ska ha tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen.
 • Det ska finnas dokumentation på att ventilationen i lokalen är kontrollerad (OVK-protokoll)

Avfall och kemikalier

 • Förvara stickande skärande avfall i en särskild behållare som går att försluta och som är tydligt märkt. Ditt farliga avfall ska sedan lämnas in till en avfallsanläggning som tar emot farligt avfall
 • Det ska finnas kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för alla faroklassade produkter, inklusive städprodukter.

Rutiner för behandling

Det ska finnas rutin för hur du rengör dina instrument.

Rengöringen av instrument kan ske på något av följande sätt:

 • Alternativ 1. Gör rent med en borste som kommer åt ordentligt, desinficeringsbad och sterilisering (torrsterilisator eller autoklav)
 • Alternativ 2. Gör rent med en borste som kommer åt ordentligt och värmedesinficering (torrsterilisator, autoklav, kokning)
 • Alternativ 3. Diskdesinfektor.
  Det ska finnas dokumentation på regelbunden kontroll av rengörings- och steriliseringsutrusningen, till exempel sporprov 4 gånger/år.

Manikyr och pedikyr

Manikyr och pedikyr är två hygienverksamheter som miljöförvaltningen har tillsynsansvar för.

Om du använder skärande instrument som skalpeller och credoblad är din verksamhet anmälningspliktig. Bedriver du manikyr- eller pedikyrverksamhet (där skärande instrument inte används) finns det ändå en del regler och information som du behöver känna till.

Manikyr

Förutom de generella krav på lokal och rutiner som gäller för hygienverksamheter behöver man för manikyr även tänka på följande:

 • Instrument som används vid behandling (inklusive penslar) ska rengöras och desinficeras mellan varje kund.
 • Filar och sliphuvuden ska vara av engångstyp.
 • Använd rena handdukar till varje kund.
 • Rengör behandlingsplatsen mellan varje kund.
 • Tvätta händerna både före och efter varje kund. Använd handdesinfektion.
 • Du bör ha på dig särskilda arbetskläder.
 • Varje behandlingsplats ska ha punktsug för slipdamm och kraftiga lukter.
 • Pågår det flera olika behandlingar samtidigt i lokalen ska ni skilja av de med större infektionsrisk

Pedikyr

Förutom de generella krav på lokal och rutiner som gäller för hygienverksamheter behöver man för pedikyr (där skärande instrument inte används) även tänka på följande:

 • Behandlingsplatsen ska rengöras mellan varje kund.
 • Fotbadet ska rengöras med borste och sedan desinficeras mellan varje kund.
 • Arbetsmaterial av skumgummi eller annat poröst material ska vara av engångstyp.
 • Instrumenten ska rengöras mellan varje kund.
 • Instrumenten behöver rengöras med en borste som kommer åt ordentligt och därefter desinficeras.
 • Använd särskilda arbetskläder samt engångsförkläde.
 • Pågår flera olika behandlingar samtidigt i lokalen ska ni skilja av de med större infektionsrisk.

Tatuering och piercing

Du som vill starta eller driver en verksamhet som erbjuder tatuering, piercing eller öronhåltagning med håltagningspistol och engångskassetter måste anmäla den till bygg- och miljöavdelningen.

Lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad och ha fria ytor.
 • Förvara instrument och material i stängda lådor, skåp eller förråd.
 • Handtvättfat bör finnas i eller nära intill behandlingsutrymmet
 • Undvik textilier som till exempel mattor, kuddar, draperier, avskärmningsskärmar, stolar.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet.
 • Det ska finnas städrutiner över lokalens olika utrymmen. I rutinerna ska det framgå vad som görs dagligen, veckovis, månadsvis samt vid storstädning.
 • Att lokalen har en tillräcklig ventilation för antalet personer som vistas i lokalen. Luften som kommer in i lokalen bör vara 7 liter per sekund för varje person som är i lokalen.
 • Det ska finnas dokumentation på att ventilationen i lokalen är kontrollerad, obligatorisk ventilationskontroll (OVK -protokoll).

Rutiner för behandling

 • Att du innan behandling frågar kunden om eventuella sjukdomar och mediciner som kan påverka behandlingen.
 • Kunden ska få med sig skriftliga efterbehandlingsråd.
 • Du ska ha bra rutiner för handhygien.
 • Att du har rutiner för hur du förbereder behandlingsplatsen och vilka rengöringsrutiner du har av behandlingsplatsen efter kund. Tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare behöver till exempel plasta in tagytor.
  Desinficera huden innan ingrepp.
 • Vid piercing i munnen behöver kunden skölja med ett antibakteriellt munvatten.
 • Att särskilda arbetskläder används samt engångsförkläden.
 • De smycken som du använder får inte innehålla otillåtna halter av metaller, till exempel bly, kadmium och nickel.
 • Läkstiften ska vara sterila och rätt utformade för den kroppsdel som ska piercas.

Tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup är blandningar av ämnen som efter den 4 januari 2022 ska uppfylla regler i EU‍-‍lagstiftningar. Samtidigt gäller den svenska lagstiftningen om tatueringsfärger och Läkemedelsverkets föreskrifter om tatueringsfärger.

Bland annat gäller

 • Koncentrationsgränser för skadliga ämnen.
 • Krav att tatuerare endast får använda tatueringsfärger märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” (märkningen “mixture for use in tattoos or permanent make-up” accepteras).
 • Krav att tatuerare före tatuering ska ge kunden information om de tatueringsfärger som ska användas inklusive vad de innehåller.
 • Krav på märkning gällande sterilitet, hållbarhet och företagsuppgifter
  Språkkrav för märkning
 • Krav att tatueringsfärgens förpackning ska bibehålla färgens sterilitet fram till användande.
 • Krav att den som i Sverige tillverkar eller den som för in tatueringsfärger till Sverige ska anmäla sina företagsuppgifter och uppgifter om tatueringsfärgerna till Läkemedelsverket.

Läs mer om tatueringsfärger på Läkemedelsverket webbplats Länk till annan webbplats.

Rutiner för instrument

Du ska ha rutin för hur du rengör dina instrument. Om du inte använder dig av sterilt engångsmaterial ska rengöring av instrument (detta inkluderar även microbladingpennan) utföras enligt följande:

 • Skruva isär instrumentets samtliga delar.
 • Gör rent med en borste som kommer åt ordentligt alternativt med ultraljudsbad.
 • Desinfektionsbad i ett desinfektionsmedel anpassat för instrumentrengöring
 • Sterilförpacka instrumentens alla delar
 • Sterilisering i B-autoklav

Förvara och ta hand om farligt avfall

Använda stickande och skärande redskap som är engångsmaterial ska förvaras utan risk för skador, helst i en punktionssäker behållare märkt med smittförande avfall. Smittförande avfall ska inte förvaras längre än tre år i behållaren, även om den inte är full.

Ditt farliga avfall ska sedan lämnas in till en avfallsanläggning som tar emot farligt avfall. Du anmäler transporten till länsstyrelsen Länk till annan webbplats. och lämnar sedan själv behållaren till en avfallsanläggning, eller så anlitar du en godkänd avfallstransportör.

Från och med den 1 november 2020 skärptes kraven på att alla verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall, exempelvis stickande och skärande avfall, till ett nytt avfallsregister. Syftet med det nya avfallsregistret är att säkerställa att avfallet slutligen tas omhand på rätt sätt.

När du lämnar ifrån dig ditt farliga avfall, antingen till en avfallsanläggning eller till en transportör, ska du rapportera det till Naturvårdsverkets avfallsregister. Länk till annan webbplats.

Autoklav och sterilisieringsutrustning

 • B-autoklaven ska valideras på plats innan start och därefter kontrolleras årligen.
 • Du ska ha dokumentation på att rengörings-/ steriliseringsutrusning kontrolleras regelbundet.
 • Kontrollera vid varje körning att autoklaven har uppnått rätt tid, ångtryck och temperatur.

Andra tillstånd som kan behövas

Bygglov

Ska du ändra, riva eller bygga nytt så kan ansökan om bygglov behövas. Kontakta isåfall bygglovsrådgivningen via mail bygg.miljo@alvkrleby.se eller via telefon Måndag-Torsdag 11-12 och 13-14 på tel 026- 833 00.
Ett tips är att göra det i god tid innan du ska börja.

Se mer information om bygglov

Tillstånd för servering av alkohol, försäljning av tobak och folköl

Om du vill servera alkohol, sälja folköl eller tobak behöver du ansöka om detta. Ett tips är att göra det i god tid innan du ska börja.

Här hittar du länk till information om alkohol, tobak och folköl

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter.

Solarium

Eftersom det innebär en hälsorisk att sola i solarium är det anmälningspliktigt. Ägare av solarieverksamhet ska anmäla sin verksamhet till Bygg och Miljö Älvkarleby kommun.

Innan du anmäler din verksamhet är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för din verksamhet. Fyll i alla uppgifter och bifoga de dokument som krävs för din typ av verksamhet. Anmälan ska lämnas hos Bygg och Miljö Älvkarleby senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Åldersgräns

Från och med 1 september 2018 är det 18-årsgräns för att sola i solarium. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år. En tydlig skylt om åldersgränsen måste därför finnas uppsatt på solariet. Läs mer om detta på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Affisch kan laddas ner på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav som ska uppfyllas enligt solarieföreskrifterna

 • Det ska för varje solarium framgå genom märkning att det är ett UV-typ 3 solarium.
 • På solariet ska det finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet.
 • Rörskylten ska ange lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden (ett ersättningsrörs X-värde ska vara mellan 75-100 % av originalrörets. Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85-115 % av originalrörets).
 • Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.
 • Märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering.
 • Beröringsskydd för strålkällorna ska finnas.
 • Exponeringsschemat (från solarietillverkaren) ska vara anpassat för varje enskild solariemodell och ska finnas väl synligt i lokalen.
  Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder så att kunderna solar enligt exponeringsschemats rekommenderade soltider.
 • Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider enligt exponeringsschema eller motsvarande anvisningar följs, ska finnas.
 • Automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) vid fel på timer i liggsolarier, ska finnas.
 • Nödstopsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • SSM:s affisch ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas i minst A3 format på eller intill:
  1. varje solarium
  2. plats där betalning eller bokning för solning sker, och
  3. vid exponeringsschemat (finns att ladda hem från Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.)
 • Varningstext för UV-strålning med följande innebörd:
  ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  Detta kan även framgå av ett permanent anslag på väggen intill solariet. Texten ”läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga personalen¨.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas tillgängligt.
 • Verksamheten får ej tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Verksamheten får inte marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, exempelvis får verksamheten inte göra reklam för D-vitamin.

För obemannade solarier gäller även att:

 • strömförsörjningen ska vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.
Sidan granskades senast 2024-04-26