Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hygienlokaler, offentliga lokaler

För att skydda människors hälsa ställs krav på lokaler och verksam-heter som används av många människor. Därför måste du anmäla många verksamheter till kommunen innan du startar.

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över olika offentliga lokaler.
Du måste alltid anmäla om du tänker starta en ny verksamhet eller flytta till nya lokaler. Anmälningsplikten gäller även mobila verksamheter.

Skicka in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten startas. På blanketten står vilka uppgifter du ska fylla i.

Du måste anmäla

 • skola, förskola och fritidshem,
 • bassäng, bubbelpool eller badtunna för offentligt bruk,
 • yrkesmässig hygienisk behandling där som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
 • solarier, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Du behöver inte anmäla

 • Tillfälligt boende såsom hotell, vandrarhem, idrottsanläggning och campingplats.
 • lokaler för vård och annat omhändertagande.

Solarier

Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Innan du startar ett solarium som är öppet för allmänheten måste du anmäla det till kommunen.

Kommunen ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda kunderna från bränn-skador ska solarier uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens krav. Några av dem är att

 • solarierna måste vara av UV-typ 3,
 • skyddsglasögon ska finnas,
 • varje solarium ska placeras så att ingen blir oavsiktligt bestrålad.

Det är alltid viktigt att följa lagar och regler som gäller din verksamhet.
Ibland utför vi tillsyn även av verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Därför är det bra att du redan från start anpassar lokalerna med hänsyn till regler och praxis.

Viktigt att tänka på

Du måste alltid se till att lokalen är anpassad för verksamheten, oavsett om den är anmälningspliktig eller ej. Du ska se till att det finns goda rutiner för städning, hygien och förvaring av kemikalier. Det är viktiga förutsättningar för att hindra spridning av smitta.

Inomhusmiljön i alla allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Luftkvaliteten i lokalerna ska vara bra och fri från störande ljud och lukter.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om du startar verksamheten utan att först ha anmält det får du betala en  miljö-sanktionsavgift.

​Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetiska och hygieniska produkter till försäljning ska vara registrerade, innehålls­deklarerade och märkta enligt Läkemedels­verkets föreskrifter.

Riskavfall

Skärande och stickande avfall som kanyler och lancetter, knivblad och skalpeller får inte ingå i övriga avfallet. Det ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador. Märk behållaren med texten ”skärande och stickande avfall” väl synligt.

Egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska visa hänsyn till miljö och hälsa. Du ska ha tillräcklig kunskap om verksamheten för att använda de skyddsåtgärder som krävs. Du är till exempel skyldig att ha skriftliga rutiner

 • för god hygien i samband med behandlingar,
 • vid misstanke om smitta eller annan risk för människors hälsa,
 • för städning och rengöring av lokaler och utrustning.

Verksamhetsutövaren måste också kunna visa att kraven uppfylls.

Annan lagstiftning

Kontakta byggavdelningen för att kolla om du behöver bygglov för att ändra lokalens användning eller sätta upp en skylt. 

Kontakta livsmedelsinspektören för anmälan och information om matservering och försäljning av livsmedel.

Arbetsmiljöverket kan också ställa krav på miljö och lokaler. Det gäller särskilt om du har anställd personal.

Avgift

Älvkarleby kommun tar ut en avgift för tillsynsarbetet. Fullmäktige beslutar om taxan.

Sidan granskades senast 2023-11-22