Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som transporterar kyla i bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De kan bestå av ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

För att minska utsläppen måste du följa särskilda regler när du bedriver yrkesmässig verksamhet.

Installation och anmälan

I god tid innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, måste du anmäla det till miljöavdelningen.

Välj köldmedia med minst påverkan på miljön.
Vid nyinstallation är köldmedia mav typen HFC och naturliga köldmedier som ammoniak och propan tillåtna.

Läckagekontroll

I samband med att du installerar, bygger om eller gör ett annat ingrepp i köldmedie-systemet ska du se till att en läckagekontroll görs.


Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Du kan använda "Anläggningskollen" för att räkna ut mängden CO2e för in utrustning.

Undvik miljösanktionsavgift

Om du inte följer bestämmelserna tar vi ut en miljösanktionsavgift. Avgifterna är fastställda i förordning (2012:259).

 • utebliven anmälan om köldmedia  (5 000 kr)
 • om du inte upprättar och för register över fluorerade växhusgaser (2 000 kr)
 • för sent (efter 31 mars) inlämnad årsrapport  (1 000 kr)

Köldmedierapport

Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter.

Lämna in köldmedierapporten senas 31 Mars.

Köldmedierapporten ska innehålla:

 • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär.
 • En förteckning över utrustningen (aggregatförteckning).
 • Den totala mängden köldmedium i utrustningen.
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage från utrustningen det senaste kalenderåret.
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen det senaste kalenderåret.
 • Utrustning som har skrotats.
 • Resultat av utförda kontroller.
 • Datum för utförda kontroller.
 • Namn och kontaktuppgifter till den personal och det företag som gjort kontrollerna.
Sidan granskades senast 2023-10-31