Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön. Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  1. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
    Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  2. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
  3. C-anläggningar anmäls till kommunen. Exempel är bensinstationer och kemikalietillverkare över en viss storlek.

Om verksamheten inte finns med i förordningen är den inte förenad med någon anmälnings- eller tillståndsplikt. Det är dock bra att ta kontakt med miljöförvaltningen för att klargöra att förordningen tolkats rätt och att det inte finns några andra regler. Tillsynsmyndigheten (kommunens samhällsbyggnadsnämnd) kan när som helst kräva åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden har genom bygg- och miljöavdelningen tillsyn över miljöfarliga verksamheter. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

Tillsynsavgift

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt taxan som bestämts av Kommunfullmäktige.

Kemikalier, farligt avfall och övrigt avfall

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt. 

Sidan granskades senast 2024-03-12