Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Sanering av PCB

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårned­brytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. När de spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet.

Hus som är byggda eller renoverade 1956-1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. Detta gäller inte en- och tvåfamiljshus.

Anmälan

Anmälan om sanering av PCB ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Obligatorisk inventering och sanering av PCB

PCB-förordningen (2007:19) innehåller regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till. Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten.
Det är även skillnader när det gäller typ av byggnad och om PCB kan saneras vid en vanlig ombyggnad, renovering eller rivning.

Den 30 juni 2014 var sista dag för PCB-sanering av vissa byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956-1969 och som innehåller stora mängder PCB i fog- och golvmassor. Industribyggnader, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 och fog- och golvmassor inomhus ska vara sanerade 30 juni 2016.

Anlita seriösa saneringsföretag

Det är mycket viktigt att endast seriösa företag anlitas för saneringen. Tänk på att ett gott slutresultatet ska vara både en miljösanering och ett tekniskt väl fungerande hus som inte läcker in fukt och ut energi. Det finns ingen auktorisation för sanerare, men det finns branschföreningar för fogentreprenörer och, riv- och saneringsföretag.

Övriga PCB-produkter ska märkas

Lagstiftningen om inventering och sanering gäller bara fog- och golvmassor. Övriga byggvaror, t ex isolerrutor och kondensatorer som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB, ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att tas omhand på ett riktigt sätt vid underhåll och rivning. De ska då omhändertas som farligt avfall.

Tillsynsavgift

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter.
Därför tar vi ut en handläggningsavgift för vårt arbete, enligt taxan som bestämts av fullmäktige.

Sidan granskades senast 2024-02-07