Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Servering av alkohol samt försäljning av tobak och folköl

För att få servera alkohol behöver du söka serveringstillstånd hos Bygg och miljö.
Om du vill sälja folköl och tobak behöver du ansöka eller anmäla även detta till Bygg och miljö.

Kommunen sköter även tillsyn över all alkoholservering och de försäljningsställen som säljer folköl och tobak. För detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ut en årlig avgift enligt gällande taxa.
Handläggning och tillsyn sker idag av Gävle Kommun på uppdrag av Älvkarleby Kommun.

När behöver jag kontakta kommunen?

 • Stadigvarande serveringstillstånd om du vill servera alkohol ofta.
 • Tillfälligt serveringstillstånd om du enbart vill servera alkohol vid tillfälligt tex föreningsfester, firmafester, events
 • Provsmakningstillstånd
 • Försäljning av folköl
 • Servering av folköl
 • Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och påfyllnadsbehållare.

Alkohol, handläggningsprocess

Handläggningsprocess för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd


1. Du lämnar in en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
Ansökan är komplett när alla uppgifter och dokument är mottagna. I de fall uppgifterna inte finns med vid ansökan kommer komplettering att begäras in och tas emot. Därefter är handläggningstiden 6-8 veckor.
2. Tillståndsenheten tar emot din ansökan och skickar faktura
3. Eventuell komplettering skickas in
4. Du betalar in ansökningsavgiften
5. Eventuella kompletteringar tittas igenom. Om uppgifterna i kompletteringen inte bedöms vara tillräckliga för att kunna handlägga ditt ärende, skickas en påminnelse ut om de uppgifter som saknas.
När eventuella kompletteringar kommer in tittar Tillståndsenheten igenom dem och bedömer om de är tillräckliga och svarar på de frågor som ställts, eller om nya frågor uppstått.
Om tillräckligt med uppgifter har kommit in bedömer Tillståndsenheten ansökan som komplett.
6. Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som behöver uppvisa kunskaper i alkohollagen
Tillståndsenheten bedömer vilka personer i bolaget som är Personer med Betydande Inflytande (PBI) och som bedöms behöva uppvisa kunskaper i alkohollagen. Dessa personer skriver kunskapsprov i de fall kunskapen inte kan visas på annat sätt. Kunkapsprov debiteras enligt gällande taxa.
7. Ansökan är nu komplett
8. Remissinstanserna svarar på Tillståndsenhetens remissfrågor
9. Tillståndsenheten sammanställer all information till Samhällsbyggnadsnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut
11. Du får besked om beslut

Folköl

För att få tillstånd att sälja folköl (öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol) måste du bedriva en verksamhet i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal.Du måste även ha ett egenkontrollprogram.

Du lämnar in anmälan och ett egenkontrollprogram till Bygg och miljö. Nedan hittar du länk till båda.

Tobak

Du som vill sälja tobaksvaror till konsumenter måste ansöka om tillstånd för det hos Bygg och miljö. Om du vill sälja tobak från flera olika butiker måste du söka tillstånd för varje butik. Du måste även ha ett egenkontrollprogram

Egenkontroll
Säljare av tobaksvaror ska utöva egen tillsyn över försäljningen.
För denna tillsyn ska det finnas ett egenkontrollprogram som säljaren lämnar in till kommunen tillsammans med ansökan.

Ett egenkontrollprogram kan innehålla följande punkter;

 • utse försäljningsansvariga för tobaksvaror (erfaren personal som kan stötta övriga säljare om det uppstår problem kring försäljningen)
 • fastställa rutiner för ålderskontroll
 • bestämma hur nyanställda ska informeras om regler och rutiner
 • fastställa hur ofta dessa regler ska gås igenom med personalen
 • se till att det finns tydlig information om åldersgränsen anslagen i butiken,väl synlig för kunderna
 • På varje förpackning ska det finnas en hälsovarning.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?
Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja tobaksvaror under en viss tid. Vid allvarliga överträdelser kan du även få böter eller till och med fängelse.

Länk till ansökan och förslag till egenkontrollprogram hittar du nedan.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du:

 • anmäla det till kommunen
 • upprätta egenkontrollprogram
 • följa åldersgräns på 18 år vid försäljning
 • Tydlig information om åldersgränsen ska finnas i butiken.
 • Varje förpackning ska ha en hälsovarning och innehållsdeklaration, och innehålla ett informationsblad.

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja dessa varor under en viss tid.
Vid allvarliga överträdelser kan du även dömas till böter eller till och med fängelse.

Länk till ansökan och förslag till egenkontrollprogram hittar du nedan.

Tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt avsedd för konsumtion som är fri från tobak men innehåller nikotin. Både kommunen och polisen kontrollerar att din verksamhet följer reglerna.

Anmäl försäljning till kommunen
Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen innan du börjar. Du ska även bifoga ett egenkontrollprogram. Om försäljningen sker på distans över nationsgränser ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Tobaksfria nikotinprodukter får bara säljas till personer som har fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig kundinformation om åldersgränsen. Som försäljare är du skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Det gäller även om du säljer via en bil, automat, webbhandel eller liknande.

Länk till anmälan och förslag till egenkontrollprogram hittar du nedan.

Vad kostar det?

Avgift tas ut efter taxa beslutad av kommunen. Aktuell taxa hittar du här.

Observera att även en tillsynsavgift tas ut varje år.

Sidan granskades senast 2023-03-07