Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygga eller riva 

När du vill bygga, riva eller schakta måste du oftast söka lov.

Bygglov

Du behöver bygglov till exempel för att

  • bygga nya eller flytta byggnader,
  • påverka en byggnads volym eller yta,
  • ändra användning eller utseende på en byggnad,
  • glasa in ett uterum,
  • sätta upp en skylt,
  • bygga mur eller plank.

Du ha rrätt att få ett beslut inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om någon särskild utredning behövs.

Marklov

I områden med detaljplan krävs marklov för att fylla eller schakta marken så att det ändrar tomtens höjdläge avsevärt.

Du kan även behöva marklov för att fälla träd i ett sådant område. Samma krav kan gälla inom om­råden med områdesbestämmelser.

Rivningslov

När du ska riva hela eller delar av en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför planlagt område eller utanför områdesbestämmelser räcker det ofta med en anmälan.

I prövningen om rivningslov bedömer samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden bör bevaras. Rivningslov behövs oftast inte för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov.

Rivningsanmälan

Syftet med rivningsanmälan är att få bort farligt avfall ur kretsloppet. Den är också till för att riskmaterial tas omhand på ett bra sätt. Det kan till exempel gälla material som är angripet av svamp och mögel och byggavfall med angrepp av skadeinsekter. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs.

Riskmaterial och farliga produkter som påträffas ska monteras ned och tas bort innan rivningsarbetena börjar.

Sidan granskades senast 2023-02-14