Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr alla inköp som kommunen gör. Det gäller också hyra eller leasing av varor och tjänster.

Lagens syftar till att skapa god konkurrens på marknaden och att hushålla med skattemedlen. LOU är också till för att motverka korruption, bland annat genom att det ställs krav på öppenhet och insyn i upphandlingsprocessen. Offentlig upphandling är ett verktyg för kommunen att nå sina mål inom hållbarhet och innovation.

Lagens fem grundläggande principer är:

  • icke-diskriminering
  • likabehandling
  • proportionalitet
  • öppenhet
  • ömsesidigt erkännande

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar som styr olika delar av de offentliga inköpen

LOU – Lagen om offentlig upphandling

LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

LUK – Lagen om upphandling av koncessioner

LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Mer information från Upphandlingsmyndigheten
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/om-regler-for-upphandling/ Länk till annan webbplats.

Älvkarleby har egna policys och riktlinjer för upphandling och inköp, dessa har sin grund ifrån lagstiftningen och EU-direktiven. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för kommunkoncernen, det vill säga för samtliga nämnder och bolag.

Styrdokumenten tar hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet

Länk till policy och riktlinjer

Sidan granskades senast 2023-02-20