Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Regler för upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr alla inköp som kommunen gör. Det gäller också hyra eller leasing av varor och tjänster.

När upphandlande organisationer inom offentlig sektor gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling. Reglerna om offentlig upphandling bidrar även till att motverka korruption, bland annat genom att det ställs krav på transparens och insyn i upphandlingsprocessen. Offentlig upphandling används även som ett styrmedel för att uppnå samhälleliga mål avseende till exempel hållbarhet och innovation.

Det finns fem grundläggande principer som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen:

  • icke-diskriminering
  • likabehandling
  • proportionalitet
  • öppenhet
  • ömsesidigt erkännande

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar som styr olika delar av de offentliga inköpen

LOU – Lagen om offentlig upphandling

LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

LUK – Lagen om upphandling av koncessioner

LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Mer information från Upphandlingsmyndigheten
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/om-regler-for-upphandling/ Länk till annan webbplats.

Älvkarleby har egna policys och riktlinjer för upphandling och inköp, dessa har sin grund ifrån lagstiftningen och EU-direktiven. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag.

Styrdokumenten tar hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet

Länk till policy och riktlinjer

Sidan granskades senast 2022-02-15