Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet och var barnet ska bo. Familjerätten i Älvkarleby ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva ett avtal som familjerätten godkänner. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom i domstol. Det innebär bland annat att det kan genomföras med tvång om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet​ och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning för att bestämma om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa uppstår ibland konflikter kring vårdnaden om och umgänget med de gemensamma barnen. Samarbetssamtal är en serie samtal som kan hjälpa föräldrar att gemensamt komma fram till den lösningen som är bäst för barnen.

Tingsrätten tar initiativ till samarbetssamtal i samband med en vårdnads- eller umgängestvist, men du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen och själv begära att få samarbetssamtal.

I samarbetssamtal som inte kommer från domstol, sker ingen registrering. Sekretess råder och besöken är kostnadsfria.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 ska en förälder som vill ta upp vårdnad, boende eller umgänge i domstol först delta i ett informationssamtal. Samtalet sker hos Familjerätten. Efter informationssamtal och ansökan tar domstolen upp ärendet till prövning.

Informationssamtalet

Utgångspunkten i informationssamtalet är att föräldrar ska delta samtidigt. Syftet är att ge föräldrarna information som kan leda till att de kommer överens och hittar en lösning som är bäst för barnet.

Att föräldrar deltar samtidigt kan förbättra förutsättningarna att träffa en överenskommelse. Enskilda samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det eller om det finns skäl för det. Föräldrar ska inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal.

Föräldrarna ska under samtalet få information om:

  • Den rättsliga regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge, vad en domstolsprocess faktiskt kan åstadkomma och hur den påverkar barnet.
  • Möjligheten till samarbetssamtal och om andra tillgängliga hjälp- och stödinsatser.
  • Kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar träffar avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Efter genomfört informationssamtal ska familjerätten utfärda ett samtalsintyg till den förälder som deltagit. Intyget gäller i ett år.

Sidan granskades senast 2022-07-06