Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse. Förutom juridiska skäl har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är far eller förälder till barnet.

Bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött

Ni kan bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött. Det gör ni genom att kontakta oss för att boka en tid. Bekräftelsen fastställs sedan när barnet är fött och har fått ett personnummer.

När barnet är fött

För barn till föräldrar som inte är gifta ska föräldraskapet eller föräldraskapet fastställas genom en skriftlig bekräftelse. Ni kan bekräfta faderskap/föräldraskap på Skatteverkets hemsida de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kräver att båda föräldrarna har BankID.

Om föräldraskapet inte har bekräftats av er de första 14 dagar skickas en underrättelse om nyfött barn till Familjerätten som då kontaktar mamman. Barnets far får då tillfälle att bekräfta faderskapet. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och av familjerätten.

En enkel procedur

I de allra flesta fall är fastställande av faderskap/föräldraskap en enkel procedur.
Det händer dock att den person som Omsorgsnämnden efter utredning anser är far eller förälder till barnet inte vill bekräfta faderskapet. Då kan det bli en fråga för domstol. Det kan också finnas fler än en möjlig far. I de fallen fastställs faderskapet genom enkelt DNA-prov via tops i munnen.

Samarbetssamtal

Vid en separation eller skilsmässa uppstår ibland konflikter kring vårdnaden om och umgänget med de gemensamma barnen. Samarbetssamtal är en serie samtal som kan hjälpa föräldrar att gemensamt komma fram till den lösningen som är bäst för barnen.

Tingsrätten tar initiativ till samarbetssamtal i samband med en vårdnads- eller umgängestvist, men du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen och själv begära att få samarbetssamtal.

I samarbetssamtal som inte kommer från domstol, sker ingen registrering. Absolut sekretess råder vilket innebär att uppgifterna är hemliga och inget noteras.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 ska en förälder som vill ta upp vårdnad, boende eller umgänge i domstol först delta i ett informationssamtal. Samtalet sker hos Familjerätten. Efter informationssamtal och ansökan tar domstolen upp ärendet till prövning.

Informationssamtalet

Utgångspunkten i informationssamtalet är att föräldrar ska delta samtidigt. Syftet är att ge föräldrarna information som kan leda till att de kommer överens och hittar en lösning som är bäst för barnet.

Att föräldrar deltar samtidigt kan förbättra förutsättningarna att träffa en överenskommelse. Enskilda samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det eller om det finns skäl för det. Föräldrar ska inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal.

Föräldrarna ska under samtalet få information om:

  • Den rättsliga regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge, vad en domstolsprocess faktiskt kan åstadkomma och hur den påverkar barnet.
  • Möjligheten till samarbetssamtal och om andra tillgängliga hjälp- och stödinsatser.
  • Kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar träffar avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge enligt 5 kap. 3 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Efter genomfört informationssamtal ska familjerätten utfärda ett samtalsintyg till den förälder som deltagit. Intyget gäller i ett år.

Sidan granskades senast 2022-04-26