Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar kan vara väl synliga för omgivningen, men lika ofta osynliga. Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från kommunen.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd, utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så aktivt och självständigt som möjligt.

Välkommen att kontakta biståndshandläggarna när du vill ansöka om stöd och hjälp.

Värdegrund

Vi fokuserar på det friska och arbetar för att du ska leva så självständigt som möjligt. Om du vill stöttar vi dig i social samvaro som ökar möjligheterna till gemenskap.

Socialtjänstlagen (SoL)

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen (SoL). Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd.

Du har rätt till att ha ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Det gäller oavsett var i kommunen du bor och vilken boendeform som gäller.

Om du har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har du rätt till stöd av samhället. Biståndet ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor.

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Skicka överklagan till Älvkarleby kommun, Omsorgsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär

Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan ger överblick och
kontroll över de insatser du får från vården och socialtjänsten.

Vad är en samordnad individuell plan?

En samordnad individuell plan (SIP) tydliggör ansvarsfördelningen mellan
socialtjänsten och hälso- och sjukvården när du har behov av insatser från båda. Syftet med planen är att:

  • du får vara med och bestämma hur du vill ha det
  • du, din familj och andra berörda får en överblick över dina vård- och stödinsatser
  • insatserna samordnas utifrån vad som blir bäst för dig.

Kan jag få en samordnad individuell plan?

Ja, om du får hjälp från både socialtjänsten och vården och något av följande stämmer:

  • insatserna behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
  • du skrivs ut från sjukhus med fortsatt behov av hjälp
  • du behöver få klarhet i vem som gör vad.

Ska jag vara med?

För att passa just dig, är det viktigt att planen tas fram tillsammans med dig.

Närstående kan också delta om du vill. Gäller det ett barn, är du som vårdnadshavare med i planeringen och ser tillsammans med övriga deltagare till att barnet kan göra sin röst hörd på en nivå som passar barnets ålder och mognad.

Från 15 års ålder kan du själv begära en samordnad individuell plan utan vårdnadshavares godkännande eller medverkan.

Hur går det till?

Be någon som du har kontakt med inom vården eller socialtjänsten att kalla till ett gemensamt möte. Det kan till exempel vara en sjuksköterska, kurator eller
biståndshandläggare. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska bjudas in till mötet där planen tas fram.

Initiativet till mötet kan också tas av någon annan, till exempel en närstående eller skolan. Din individuella plan kan dock bara upprättas med ditt samtycke och andra kan bara medverka om du tillåter det.

Utifrån dina önskemål och behov samt insatsernas karaktär, utses en person från vården eller socialtjänsten till ansvarig samordnare vid mötet. Samordnaren dokumenterar arbetet och följer upp planen tillsammans med dig

Synpunkter, beröm eller klagomål?

Vi uppskattar att du berättar för oss, oavsett om du är nöjd eller inte.

Vårt systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att kunna förbättra verksamheten. När vi får klagomål och synpunkter kan vi utreda avvikelser och åtgärda felaktigheter så att det inte händer igen. Vi kontrollerar och följer upp verksamheten regelbundet, och varje år sammanställer vi en Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Du kan välja att lämna dina synpunkter via formuläret Tyck om eller genom att kontakta ansvarig enhetschef. Kontaktuppgifter till respektive enhetschef hittar du längre ner på sidan.

Sidan granskades senast 2024-01-18