Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hemhjälp, hemtjänst

Hemtjänsten gör det lättare för dig att bo kvar hemma även när du har svårt att klara vardagen på egen hand.

Vi hjälper dig med sådant som du inte klarar själv och inte kan få hjälp med på annat sätt. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar ibland till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

I Älvkarleby kommun finns tre hemtjänstområden; Norra, Södra samt Centrum. De som arbetar i hemtjänsten är vårdbiträden och utbildade undersköterskor.

Vi jobbar för att du så långt det är möjligt ska få besök av samma personer. Om du har hjälp flera gånger per dygn kommer du att få träffa fler personer. Alla arbetar och hjälper dig på liknande sätt utifrån din genomförandeplan.

Utförare

I Älvkarleby kommun är det Omsorgsförvaltningen som erbjuder hemtjänst. Hittills har inga privata utförare av hemtjänst etablerat sig i Älvkarleby kommun.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att kunna förbättra verksamheten. När vi får klagomål och synpunkter kan vi utreda avvikelser och åtgärda felaktigheter så att det inte händer igen. Vi kontrollerar och följer upp verksamheten regelbundet, och varje år sammanställer vi en Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Vänd dig till enhetschefen för ditt område om du har frågor. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Så här ansöker du

Längst ner på sidan finns länk till blanketten ”Ansökan om bistånd enligt SoL". Den blanketten använder du för att ansöka om hemtjänst. På blanketten finns information om vilka uppgifter du behöver lämna in och var du ska skicka den.

När vi fått din ansökan tar biståndshandläggaren personlig kontakt med dig. Du får sedan ett skriftligt besked när vår bedömning är klar. Där står om du har rätt till hemtjänst (bifall) eller inte (avslag).

Tiden från ansökan till beslut är ungefär

 • 5 arbetsdagar när du ansöker om hemtjänst
 • ungefär 2 månader när du ansöker om särskilt boende

Rätten till hemtjänst regleras i socialtjänstlagen. Det är biståndshandläggarna som tar emot din ansökan antingen i muntlig eller skriftlig form. Handläggarna utreder dina behov och fattar beslut om hjälp i hemmet. Du når handläggarna via Medborgarservice, telefon 026 – 830 00.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst är 441 kr per timme. Hur mycket du får betala per månad beror bland annat på din

 • inkomst
 • ålder
 • bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående

I samband med att du får ett beslut om insatser skickar vi en blankett där du fyller i dessa uppgifter, som vi behöver för att räkna ut din avgift.

Om du väljer att inte lämna uppgifterna kan vi inte ta hänsyn till din ekonomiska situation och utgår istället enbart från vilka insatser du får.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår till exempel

 • vård
 • omsorg och service via hemtjänst
 • hemsjukvård och trygghetslarm

Vad ingår inte i avgiften?

I avgiften ingår till exempel inte

 • rengöring av hjälpmedel
 • borttappad eller förstörd larmknapp
 • utprovningsavgift vid ny ordination av hjälpmedel

Maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns ett tak för hur mycket du betalar per månad. Till och med mars 2024 är maxtaxan 2 359 kr.

Räkna ut din avgift

Via vår e-tjänst kan du själv beräkna din preliminära avgift. När du har lämnat in din inkomstblankett räknar vi ut din slutliga avgift.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan till exempel få hjälp med

 • dusch och annan personlig omvårdnad
 • tvätt och städning
 • inköp
 • matdistribution (länk till meny hittar du längre ner på sidan)

Vi samarbetar med dig och dina närstående och utformar stödet som hjälp till självhjälp. Målet är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Hemtjänst på finska

Sedan 2010 ingår Älvkarleby kommun i förvaltningsområde för finska språket. Vi har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att du kan få äldreomsorg, helt eller till väsentlig del, utförd av personal som behärskar och talar det finska språket.

Fast omsorgskontakt

Vi erbjuder en fast omsorgskontakt till alla som har insatser från hemtjänsten. Du väljer själv om du vill tacka ja eller nej till erbjudandet.

Personen som blir din omsorgskontakt utses bland dem som utför dina hemtjänstinsatser. Hon eller han har ett särskilt ansvar för dig och för kontakten med dina anhöriga. Målet är att tillgodose behov av kontinutitet och samordning, delaktighet och trygghet. Det bidrar till att hjälpen och stödet du får blir bättre anpassat till dina behov och önskemål.

Genomförandeplan

Du och din omsorgskontakt gör tillsammans en plan som beskriver hur och när du vill att ditt stöd ska utföras. Denna plan kallar vi genomförandeplan.

Minst två gånger om året går ni igenom planen för att se om hemtjänstens insatser fortfarande motsvarar dina behov och önskemål. Om det har förändrats ändrar vi också planen.

Förändrat behov av hemtjänst

Om dina behov av insatser från hemtjänsten förändras plötsligt ska du ta kontakt med biståndshandläggaren. Du når handläggarna via Medborgarservice, telefon 026 – 830 00.

Din fasta omsorgskontakt hjälper gärna till om du behöver stöd.

Överklaga beslut om hemtjänst

Du har rätt att överklaga om du är missnöjd med vårt beslut. Det ska du göra skriftligen, senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet. Du kan få hjälp av biståndshandläggaren att skriva överklagan om du ber om det.

I överklagan ska framgå

 • vilket beslut du överklagar
 • varför du anser att beslutet är fel
 • förslag på ändring
 • ditt personnummer och dina kontaktuppgifter samt din namnteckning.

Skicka överklagan till:
Älvkarleby kommun, Omsorgsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär

Omsorgsnämnden gör då en omprövning. Om nämnden kommer fram till samma beslut igen skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Synpunkter, beröm eller klagomål?

Vi uppskattar att du berättar för oss, oavsett om du är nöjd eller inte.
Skicka in dina synpunkter här, eller fyll i blanketten som finns i din hemtjänstpärm.

Du är också välkommen att kontakta enhetschefen för ditt område. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vårt systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att kunna förbättra verksamheten. När vi får klagomål och synpunkter kan vi utreda avvikelser och åtgärda felaktigheter så att det inte händer igen. Vi kontrollerar och följer upp verksamheten regelbundet, och varje år sammanställer vi en Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Sidan granskades senast 2024-02-12